Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ

Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać godziny otwarcia biblioteki.
Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 30 dni, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
Za zgodą nauczyciela bibliotekarza książkę można prolongować
Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
Nie można wypożyczonych książek oddawać innemu czytelnikowi.
Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie i uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
Uczeń ma obowiązek dbać o książki i oddawać je w takim stanie, jakim wypożyczył.
W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy.
Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
Zabrania się podłączania własnych nośników pamięci bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
Wszelkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi - bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik (odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice).


Copyright © 2015-2020. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.