PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ PRZEZ UCZNIA IDYWIDUALNEGO PROGRAMU LUB TOKU NAUKI

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. 2002r. Nr 3, poz. 28)

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późn., zmianami)

W szkole wprowadza się następujące zasady udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki:

1.Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się z zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
2.Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.
3.Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
4.Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym mowa w punkcie 15.
5.Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
6.Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
7.Z pisemnym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
1)uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
2)rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
3)wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów.
8.Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy.
9.Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. W przypadku ucznia klasy I można dołączyć informację z poprzednich szkół (wystawioną przez dyrekcję szkoły podstawowej lub gimnazjum, do którego uczęszczał uczeń).
10.W przypadku przejścia ucznia z innej szkoły, w której udzielono mu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki dyrektor udziela zezwolenia na jego kontynuację po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz pisemnej zgodzie rodziców lub prawnych opiekunów.
11.Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej udziela zezwolenia na kontynuację indywidualnego programu lub toku nauki dla ucznia klasy I gimnazjum, który w ostatniej klasie szkoły podstawowej realizował program lub tok z tego samego przedmiotu, jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) wystąpią z takim wnioskiem i przedstawią kompletną dokumentację.
12.W przypadku, gdy wniosek o zezwolenie na realizowanie indywidualnego toku lub programu nauczania dotyczy ucznia klasy I gimnazjum dyrektor zobowiązuje nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, o diagnozę umiejętności i predyspozycji ucznia. Szczegółowe formy diagnozowania określa dyrektor w porozumieniu z nauczycielem, uwzględniając specyfikę danego przedmiotu.
13.Po przeprowadzonej diagnozie trwającej do śródrocznej klasyfikacji ucznia – dyrektor zapoznaje się z opinią nauczyciela, popartą opinią zespołu przedmiotowego lub zespołu uczącego w danej klasie.
14.Opinia ma charakter informacyjny, podana zostaje do wiadomości radzie pedagogicznej.
15.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
16.Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.
17.W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
18.Przepisy punktu 15-17 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki.
19.Dyrektor, po otrzymaniu wniosku o indywidualny tok lub indywidualny programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
20.W przypadku wniosku o realizowanie indywidualnego toku lub programu zajęć z wychowania fizycznego – wymagane są zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia ucznia.
21.Dyrektor zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
22.W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
23.Zezwolenia, o którym mowa w punkcie 21, udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
24.Dyrektor może odmówić wydania zgody, jeżeli po analizie dokumentacji nie będzie w stanie zapewnić uczniowi właściwej opieki ze strony nauczycieli swojej szkoły lub jeżeli realizowany program zakłada osiągnięcie niższych wyników niż założone zostały one w szkolnym zestawie programów dla klasy, do której został on przyjęty.
25.Dyrektor, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.
26.Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
27.Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
28.Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.
29.W sprawach spornych dotyczących procedury udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki wnioskodawca (uczeń, rodzic lub prawny opiekun, nauczyciel lub wychowawca) może odwołać się pisemnie do dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
30.Dyrektor rozpatruje ponownie wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, zasięgając ponownie opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
31.Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację indywidualnego programu lub toku nauki podejmuje dyrektor w porozumieniu z zainteresowanymi stronami – uczeń, rodzic lub opiekun prawny, nauczyciel przedmiotu, którego to dotyczy oraz wychowawca.
32.Od ponownej decyzji wydanej przez dyrektora zespołu stronom przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem dyrektora (organu, który decyzję wydał).
33.W przypadku nie wyrażenia zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki wniosek o udzielenie ponownego zezwolenia można złożyć po upływie pół roku (w rozumieniu roku szkolnego).
34.Wzór decyzji o wydaniu zezwolenia lub odmowie stanowi zał. nr 1 niniejszej procedury.

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

Załącznik nr 1 do procedury udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu nauki lub toku nauki

DECYZJA Nr……………………


Na podstawie art.66 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz. U. 2002r. Nr 3, poz.28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.


Zgodnie z Procedurą udzielenia zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki w Zespole Szkół Sportowych nr 58 w Warszawie z dnia 1 września 2013r. i po rozpatrzeniu wniosku

Pana(i) ………………………………………………………………………………….……………………

zamieszkałego/ej………………………………………………………………..……………….

oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej*)

zezwalam/ nie zezwalam


na indywidualny program lub tok nauki

dla ucznia/uczennicy klasy …………… Szkoły………………………………………………………………………………………..……………………………… 


………………………………………………………………………………………………, ur. ………………………………………………………………………….…… 

zam.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

UZASADNIENIE


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie za pośrednictwem dyrektora Zespołu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:


1. (strona)
2. a/a

*) W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiającego realizacje w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania w zakresie więcej niż dwóch klas, wymagana jest także pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkoła.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: