Procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 272  przy ul. Piaseczyńskiej 114/116

Podstawa prawna

– Ustawa „Prawo o ruchu drogowym ” z dnia 20 czerwca 1977 r. (tekst jednolity Dz. U. 2012r. poz. 1137 z późn.  zm.)

– Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwaca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz 908) , kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęłą wymagany wiek: 10 lat.

Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 lipca 1999r. karta rowerowa jest wydawana wyłącznie w szkole podstawowej.   

– Ustawa o kierujących pojazdami  z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30 poz 151 z         późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. o znakach i sygnałach drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

– Rozporządzemie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia        (Dz. U. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskania karty rowerowej.

I   Cel nauczania 

Głównym celem jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego i partnerskiego uczestnictwa  w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienia w nim poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.

1.      W wyniku działań dydaktyczno- wychowawczych uczniowie powinni,

§ Ppoznać obowiązujące rowerzystę zasady i przepisy ruchu drogowego

§  Poznać zagrożenia występujące w  ruchu drogowym i sposoby zapobiegania im,

§  Posiadać świadomość przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego,

§  Umieć postępować na drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego,

§  Umieć respektować prawa innych,

§  Poznać sposoby udzielania pierwszej pomocy.

II   Warunki uzyskania karty rowerowej

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie  podstawy programowej wychowanie przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz z prawem o ruchu drogowym :

1.      Kartę rowerową może uzyskać osoba , która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.

2.      Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, który określa:

§  formę części teoretycznej,

§  czas trwania części teoretycznej i części praktycznej.

3.      Wynik części teoretycznej uznaje się za pozytywny jeżeli uczeń uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

4.      Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90%.

5.      Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się kartę rowerową.

6.      Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.

7.      Szkoła prowadzi rejestr  wydanych kart.

8.      Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

§  nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego, organizowane nieodpłatnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

§  policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego,

§  egzaminator,

§  instruktor.

9.      Wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych.

10.  Sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w  szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu: zajęcia techniczne w ciągu roku szkolnego.

11.  Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są na lekcjach wychowanie fizycznego, a także indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową     (zał. nr 1 )

12.  Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi :

§  uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań,

§  uzyskać zgodę rodziców /opiekunów prawnych na wydanie karty rowerowej,

§  zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego,

§  wykazać znajomość zasad obsługi technicznej roweru,

§  zaliczyć test praktyczno- sprawnościowy w którym musi wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jaz5dy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego,

§  przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej z pomocą p. pielęgniarki na lekcjach techniki oraz na lekcjach biologii .

13.  W celu  uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem u nauczyciela zajęć technicznyc.h

14.  w przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej, uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu. Szkoła wydaje wtórnik tego dokumentu nieodpłatnie.

III Zakres wiadomości niezbędnych

do uzyskania przez ucznia karty rowerowej

 Uczeń:

1.      prawidłowo określa znaki drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów.

2.      nazywa elementy drogi.

3.      stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym.

4.      umie wymienić i opisać elementy obowiązkowego wyposażenia roweru.

5.      podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru.

6.      potrafi zdefiniować poszczególne manewry na rodze wykonywane przez kierującego rowerem.

7.      objaśnia okoliczności wykonywania poszczególnych manewrów.

8.      zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.

9.      wyjaśnia zależność techniki jazdy i bezpieczeństwa.

10.  doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy.

11.  potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności. ograniczonego zaufania.

12.  potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności pieszych na drodze.

13.  zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów.

14.  potrafi objaśnić wpływ warunków drogowych na  bezpieczeństwo.

15.  potrafi wymienić prawidłowe i kulturalne zachowanie się użytkowników dróg.

16.  definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych.

17.  objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku.

18.  wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych.

19.  zna procedury postępowania w przypadkach kolizji na drodze.

IV Zakres umiejętności niezbędnych

do uzyskania przez ucznia karty rowerowej

 Uczeń:

1.      prawidłowo wykonuje czynności  poprzedzające jazdę rowerem.

2.      wykonuje proste czynności  związane z obsługą roweru.

3.      stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym.

4.      prawidłowo wykonuje manewry:

§  przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca

§  jazda do przodu po prostej i po łukach

§  skręt w prawo i w lewo

§  jazda po łukach w kształcie cyfry 8

§  hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w miejscu

§  właściwe reagowanie na znaki.

5.      na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

6.      ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania.

7.      potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych oraz określić skutki błędnego wykonania manewru.

8.      umie wyróżnić zachowania zachowania uczestników ruchu zagrażające niebezpieczeństwu.

9.      wykrywa związki zachodzące między zachowaniem uczestników ruchu, a  czynnikami pośrednimi ( droga warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach.

V   Organizacja egzaminów na kartę rowerową

Egzamin składa się z dwóch części:

               – części teoretycznej sprawdzającej wiadomości teoretyczne który przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań.

§    20 pytań zawiera zagadnienia dotyczące zasad ruchu i przepisy o ruchu pieszych i rowerzystów, znaki drogowe,sytuacje w ruchu drogowym,

§    5 pytań odnosi się do kolejności przejazdu przez skrzyżowania,

§    czas trwania części teoretycznej to 40 minut,

§    w karcie odpowiedzi tylko jedna odpowiedź jest poprawna,

§    wynik części teoretycznej uznaje się za pozytywny  jeżeli osoba zdająca egzamin odpowiedziała na co najmniej 20 pytań w tym na jedno pozytywnie z zakresu kolejności  przejazdu przez skrzyżowania.

– części praktycznej odbywającej się na placu manewrowym, który   przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego

§  warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu,

§  czas trwania części praktycznej wynosi 10 minut,

§  wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90%  manewrów i nie stworzyła zagrożenia dla ruchu drogowego,

§  uczeń, który uzyskał wynik negatywny z egzaminu praktycznego, ma możliwość ponownego  podejścia do tego egzaminu w najbliższym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły,

§  egzaminatorem wspomagającym nauczyciela prowadzącego test praktyczny może być policjant.

                                        VII  Karta odpowiedzi  (zał. nr 2)

1.                  w części teoretycznej uczeń udziela odpowiedzi na  karcie odpowiedzi

2.                  w górnej części karty uczeń wpisuje:

§  imię i nazwisko,

§  klasę,

§  datę,

§  numery testów ( dwie karty).

3.         uczeń zaznacza tylko jedną odpowiedź za pomocą krzyżyka stawiając go w odpowiedniej kratce  i rzędzie A, B lub  C.

4.         uczeń  błędną odpowiedź zakreśla kółkiem.

5.         za każdą  prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

6.         w dolnej części nauczyciel wpisuje ilość prawidłowych odpowiedzi, oraz słownie „zaliczył” lub „nie zaliczył”.

7.         karty odpowiedzi przechowywane są przez  1 rok u nauczyciela techniki.

VI   Terminarz

1.           testy teoretyczne  i praktyczne zaplanowano  w dwóch okresach roku szkolnego:

§   I semestr  – wrzesień, październik,

§   II semestr – maj, czerwiec.

2.             ze względu na sportowy charakter szkoły,  terminy egzaminów będą dopasowywane tak, aby  nie kolidowały  z  zawodami  sportowymi.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: