Program obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego w klasach 7. i 8. SP

Zgodnie z art. 292 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe w roku szkolnym 2019/20 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 Ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Cele ogólne programu

Celem zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego w klasie 7. i 8.  szkoły podstawowej jest przygotowanie młodzieży do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno zawodowych, wyboru szkoły ponadpodstawowej  zgodnej z ich zainteresowaniami i uzdolnieniami, a także kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy dzięki:

– poszerzeniu informacji na temat samego siebie (samopoznanie)

– poszerzeniu informacji na temat systemu edukacji i ryku pracy

– poszerzeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Cele szczegółowe programu

1) Uczeń rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, temperament, predyspozycje zawodowe), a także konfrontuje własne zasoby z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców

2) Uczeń określa potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwości ich realizacji

3) Uczeń dostrzega wartość pracy w swoim życiu i życiu społecznym – uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka

4) Uczeń wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody

5) Uczeń wskazuje drogi zdobycia wybranych zawodów

6) Uczeń zna „branże przyszłości” oraz kompetencje cenione na rynku pracy

7) Uczeń charakteryzuje strukturę systemu edukacji i dokonuje analizy oferty szkolnictwa pod kątem możliwości dalszego kształcenia

8) Uczeń planuje ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów

9) Uczeń identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery

10) Uczeń efektywnie pracuje w  grupie

Metody pracy

• testy, kwestionariusze i ankiety

• analiza przypadku

• burza mózgów

• mini-wykład

• plakat

• praca w grupie

• filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne

•  wycieczki do CKP, na targi edukacyjne

Tematyka zajęć:

Klasa 7.

1) Czym będziemy się zajmować na zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego?

2) Wszyscy jesteśmy zdolni!

3) Czym się interesuję ? cz. 1

4) Czym się interesuję? cz. 2

5) Umiejętności a zawód

6) Osobowość a praca

7) Jaki mam temperament?

8) Praca w zespole jako jedna  kompetencji kluczowych

9) Zawody w moim najbliższym otoczeniu

10) Podsumowanie wiedzy o sobie – portfolio

Klasa 8.

1) Jak mądrze zaplanować przyszłość edukacyjno – zawodową?

2) Moje zainteresowania

3) Moje mocne i słabe strony

4) Predyspozycje zawodowe

5) Co mnie motywuje?

6) Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy

7) Świat zawodów

8) Proces rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

9) Branże przyszłości

10) Kariera zawodowa w świecie ciągłych zmian

Ewa Bohdanowicz- Nasalska

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: