Program wychowawczy

M i s j a

Nasza  Szkoła jest społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców, których jednoczy działanie dla dobra wspólnego.

Nadrzędnym zadaniem naszej Szkoły jest jak najlepsze wykształcenie i wychowanie uczniów, wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności do dalszego doskonalenia się oraz wpojenie Im systemu wartości, dzięki którym staną się dobrymi ludźmi, światłymi obywatelami Polski i Świata oraz kochającymi Ojczyznę Polakami.

ROZDZIAŁ  I

PODSTAWA  PRAWNA

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ustawa o działach administracji rządowej.
 3. Ustawa o systemie oświaty.
 4. Ustawa Karta Nauczyciela.
 5. Program Polityki Prorodzinnej Państwa.
 6. Statut Szkoły.
 7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 8. Konwencja o Prawach Dziecka.
 9. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

ROZDZIAŁ II

WYBÓR NAJWAŻNIEJSZYCH ARTYKUŁÓW Z USTAW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ PRAWNĄ DLA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 48. ust.1.:

„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”

Artykuł 54. ust. 3.:

„Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art.48. ust. 1. stosuje się odpowiednio.”

Artykuł 53. ust.4.:

„Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.”

Artykuł 70. ust.1.:

„Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.”

Artykuł 70. ust. 4.:

„Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.”

Artykuł 72. ust. 1.:

„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.”

2. Ustawa o działach administracji rządowej.

Artykuł 20.:

„Utworzony zostanie dział „Oświata i wychowanie”, który obejmuje sprawy kształcenia, nauczania i wychowania młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej.”

3. Ustawa o systemie oświaty.

Artykuł 1. ust. 1.,2. i 3.:

„System oświaty zapewnia w szczególności:

 1. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
 2. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

Artykuł 3. ust. 13.:

„Przez Podstawę Programową należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia zestawy treści nauczania, umiejętności oraz zadania wychowawcze, które są uwzględnione odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.”

Artykuł 4. ust. 25.:

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”

4. Ustawa Karta Nauczyciela.

„Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły.”

5. Program Polityki Prorodzinnej Państwa.

Rozdział V: „Wychowanie młodego pokolenia” (cele):

1. Podniesienie autorytetu rodziny.

2. Tworzenie kultury pozytywnych wzorów.

3. Pomoc rodzinie w wychowaniu.

4. Wprowadzenie wychowania do pracy szkoły.

5. Podniesienie prestiżu i poziomu nauczycieli.

6. Współpraca szkoły z rodzicami.

7. Poprawa i rozszerzenie kształcenia młodych.

8. Rozwój zajęć pozaszkolnych.

9. Współpraca ze stowarzyszeniami wychowawczymi oraz organizacjami młodzieżowymi i religijnymi.

10. Włączenie młodych w podmiotowe współtworzenie państwa.

11. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

12. Przygotowanie młodzieży uczącej się i studiującej do wejścia na rynek pracy.

13. Lepszy start młodych w dorosłe życie.

14. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt.

15. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

16. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich.

17. Prowadzenie bieżącego systemu oceny zagrożeń.

ROZDZIAŁ III

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Nadrzędnym celem działań wychowawczych Zespołu Szkół Sportowych nr 58 w Warszawie jest skuteczne wspieranie osiągania przez uczniów pełni ich rozwoju osobowego w sprzyjającym środowisku wychowawczym. Kierując się zasadami zapisanymi w preambule ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także wskazanymi przez nią zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka, respektując chrześcijański system wartości, a za podstawę nauczania i wychowania przyjmując uniwersalne zasady etyki, prawdę, dobro i piękno, stawiamy sobie za cel rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Warunkiem spełnienia powyższego będzie zapewnienie każdemu uczniowi przez szkołę niezbędnych do jego rozwoju warunków oraz przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich na podstawie zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

I Szkoła w zakresie nauczania zmierzać będzie do zapewnienia uczniom w szczególności:

 1. nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
 2. poznawania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożli wiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 3. dochodzenia do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywa nych treści;
 4. rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
 5. rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 6. przekazywania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 7. poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 8. poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

II W zakresie kształcenia umiejętności i wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce nauczyciele będą stwarzać uczniom warunki do:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
 3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
 4. rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
 7. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i pro blemów społecznych.

III W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele, wspierając jednocześnie obowiązki rodziców, zmierzać będą do tego, aby uczniowie:

 1. znajdywali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów na uczania, jak całej edukacji na danym etapie;
 4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
 5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów ży ciowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
 6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;
 7. przygotowywali się do rozpoznawania, wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
 9. umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

ROZDZIAŁ IV

CELE I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Przyjmując, że szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej, wdraża ich do samodzielności, pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz uznając, iż edukacja szkolna polega na harmonijnej, zespołowej i ukierunkowanej na cel pracy nauczycieli i wspieranej przez innych dorosłych, zakładamy, że cele i zadania przyjęte do realizacji funkcji wychowawczej szkoły mają przede wszystkim:

 1. wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
 2. rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia:
 3. wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki;
 4. rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświad czeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

Przyjmując, że podstawą oddziaływań edukacyjnych szkoły jest korelacja działań dydaktycznych i wychowawczych cele oraz zadania wychowawcze szkoły realizowane będą w ramach wszystkich zajęć edukacyjnych i obejmować będą działania wynikające z pojmowania wychowania jako zadania edukacyjnego każdego nauczyciela dokonywanego poprzez realizację poszczególnych lekcji oraz inne działania podejmowane w ramach godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych oraz poprzez działania nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klasowych.

Główne cele wychowania

1. Rozwój jednostki i kształtowanie własnej osobowości ucznia.

2. Kształtowanie, pogłębianie i umacnianie postaw demokracji i patriotyzmu.

3. Wprowadzenie do aktywnego istnienia w kulturze.

4. Przygotowanie do korzystania z dziedzictwa kulturowego własnego regionu.

5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

6. Wychowanie do życia w rodzinie.

7. Przygotowanie do życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

8. Kształtowanie postaw proeuropejskich.

Zadania i formy ich realizacji

1. Rozwój jednostki i kształtowanie własnej osobowości ucznia.

 • rozwijanie w uczniach poczucia wartości oraz wiary we własne możliwości, m.in. przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności oraz osiągnięć ucznia:
 • zachęcanie do bliższego i głębszego poznania samego siebie;
 • sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia;
 • tworzenie uczniom warunków sprzyjających uczeniu się czynnemu, kształtującemu dociekliwość, refleksyjność, zdrowy krytycyzm i chęć działania;
 • rozwijanie zainteresowań i skłanianie do samodzielnego poznawania świata;
 • tworzenie w szkole warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł;
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz segregowania i krytycznego odbioru pozyskanej wiedzy;
 • przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej;
 • kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych;
 • ukazanie znaczenia wiedzy dla rozwoju cywilizacji i rozwiązywania problemów współczesnego świata;
 • przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej;
 • przygotowywanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji;
 • rozbudzanie motywacji do uczenia się i rozwijania własnych umiejętności;
 • zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się;
 • kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi;
 • tworzenie sytuacji, w których uczenie się następuje przez świadome i refleksyjne używanie wiedzy w praktyce;
 • umożliwienie projektowania i prowadzenia obserwacji i doświadczeń;
 • wprowadzanie uczniów w techniki uczenia się i wyposażanie ich w narzędzia samodzielnej pracy umysłowej;
 • stopniowe przygotowywanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się;
 • doskonalenie różnorodnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej;
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania i przechowywania różnych rodzajów informacji;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
 • przygotowywanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji;
 • ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego;
 • ułatwianie nawiązywania więzi z własną rodziną, krajem oraz jego kulturą, umożliwiających rzeczywiste otwieranie się na różnorodność kultur w otaczającym świecie;
 • kształcenie umiejętności dostrzegania, formułowania, rozwiązywania i dyskutowania problemów, zapewnienie uczniom możliwości stosowania wiedzy jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych;
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji;
 • kształcenie umiejętności prezentowania wyników własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń;
 • wspomaganie uczniów w rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.

2. Kształtowanie, pogłębianie i umacnianie postaw demokracji i patriotyzmu.

 • rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i regionalnej oraz narodowej wspólnoty obywateli państwa polskiego;
 • zapoznawanie i przestrzeganie zasad wpisanych w zakres praw i obowiązków wynikających z natury człowieka (prawo do życia, wątpliwości, popełniania błędów) oraz z faktu bycia obywatelem RP;
 • poznanie roli i znaczenia wyborów demokratycznych poprzez udział w wyborach szkolnych do samorządu uczniowskiego oraz możliwość uczestniczenia w prawyborach do parlamentu czy wyboru prezydenta;
 • ukazywanie praktycznych zastosowań zasad i procedur demokratycznych w społeczności szkolnej;
 • umożliwienie rozwijania umiejętności prezentacji własnego stanowiska w dialogu z innymi i demokratycznego współdecydowania;
 • kształtowanie umiejętności oraz postaw podporządkowania się wymogom procedur demokratycznych we wspólnym działaniu (np. zespole klasowym, samorządzie uczniowskim…);
 • stwarzanie sytuacji umożliwiających rozpoznanie własnych praw i obowiązków ucznia;
 • przestrzeganie postaw szacunku dla znaków narodowych poprzez stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy uczniów wobec godła i hymnu państwowego oraz w czasie uroczystości szkolnych i państwowych;
 • uroczyste obchody świąt państwowych i rocznic historycznych oraz wpisanie ich do kalendarza i tradycji szkoły;
 • umożliwienie poznania miejsc oraz instytucji istotnych dla funkcjonowania małej i dużej ojczyzny (urząd miasta, muzea, sejm, senat);
 • budowanie świadomości istnienia obowiązków wobec własnej ojczyzny, w tym w szczególności obowiązku jej obrony oraz dbałości o jej dobre imię;
 • kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności lokalnej:
 • pogłębianie szacunku dla własnego państwa.

3. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia ukierunkowanego na przygotowanie do aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym kraju (praktyczne stosowanie wiedzy, posługiwanie się językami obcymi, korzystanie z technologii informatycznej…);
 • kształtowanie podstaw rozumienia ważnych wydarzeń życia gospodarczego w kraju i na świecie;
 • pogłębianie rozumienia pojęć i wartości niezbędnych do zrozumienia życia gospodarczego i społecznego;
 • dostarczenie elementarnej wiedzy ekonomicznej;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo-skutkowych;
 • rozwijanie ducha przedsiębiorczości;
 • rozbudzanie wyobraźni, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej i gospodarczej;
 • wstępne przygotowywanie uczniów do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy;
 • kształtowanie podstawowych zdolności uczniów do odnajdywania swojego miejsca w życiu gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej i zmiennego rynku pracy (poprawność komunikowania się, podstawy autoprezentacji, praca w zespole);
 • udzielanie pomocy w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej.

4. Wprowadzenie do aktywnego istnienia w kulturze.

 • stymulowanie i integrowanie różnych zakresów doświadczeń kulturowych;
 • umożliwienie kontaktu iwielkimi dziełami sztuki prowadzącego do przeżyć estetycznych:
 • ukazywanie zależności między formą i językiem mediów a zamierzeniami, postawami kulturą twórców komunikatów artystycznych, informacyjnych, reklamowych i propagandowych;
 • tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, doświadczania tajemnicy, kontemplacji, a także autorefleksji;
 • motywowanie do poznawania różnorodnych tekstów kultury wzbogacających wiedzę ucznia o człowieku, życiu i świecie z perspektywy współczesności i z odniesieniem do przeszłości;
 • przybliżanie uczniom różnorodnych tekstów kultury w perspektywie wiedzy o człowieku i świecie, uczestnictwa w kulturze współczesnej i praktyce społecznej komunikacji oraz obcowania z tradycją;
 • kształtowanie umiejętności włączania sztuki we własne, osobiste życie;
 • ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno-terapeutycznej, religijnej;
 • wspomaganie uczniów w procesie rozpoznawania i rozumienia wartości oraz w osobistym wysiłku tworzenia wewnętrznie akceptowanej ich hierarchii;
 • uczenie wartościowania obecnych wokół ucznia zjawisk kulturowych;
 • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

5. Przygotowanie do korzystania z dziedzictwa kulturowego.

 • budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski. Europy, światem), dostrzeganie związków w niej zachodzących oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej;
 • rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związków z historią i kulturą narodu oraz tradycji własnej rodziny;
 • budowanie świadomości wartości, jakimi są własny region i kraj oraz ich dziedzictwo kulturowe;
 • zawieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie;
 • kształtowanie w uczniach poszanowania innych narodów, systemów wartości i sposobów życia oraz poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne), gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności;
 • wskazywanie przykładów umożliwiających integrację z kulturą regionu;
 • udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych.

6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 • budowanie świadomości współzależności między poszczególnymi wymiarami zdrowia (fizycznego, psychicznego, duchowego…) oraz odpowiedzialności za własne zdrowie; 
 • zapoznanie uczniów z przepisami i procedurami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, na drogach oraz podczas imprez rekreacyjnych;
 • kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • kształtowanie umiejętności i nawyków postępowania zgodnego z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska; 
 • zapoznanie uczniów z właściwościami substancji toksycznych i bezpiecznym obchodzeniem się z nimi; 
 • motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych;
 • budowanie podstaw zrozumienia powodów i sensu starań o własne ciało, sprawność, zdrowie i urodę;
 • przekazywanie wiedzy, niezbędnej dla podtrzymania aktywności fizycznej i nawyków zdrowego stylu życia; 
 • kształtowanie postawy zrozumienia potrzeby racjonalnej troski o witalną gotowość organizmu warunkującą osiągnięcia życiowe; 
 • tworzenie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju: 
 • stymulowanie różnorodnych form aktywności fizycznej uczniów, wspierającej ich rozwój: 
 • organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych i turystycznych wspierających rozwój fizyczny; 
 • przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, militarnych, katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków, awarii itd.

7. Wychowanie do życia w rodzinie.

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności okresu dorastania:
 • pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;
 • wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią:
 • współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem;
 • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości;
 • pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości i odnoszeniu jej do wartości nadrzędnych, takich jak poszanowanie życia, miłość, małżeństwo, rodzina, akceptacja i szacunek w relacjach interpersonalnych;
 • kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego funkcjonowania w rodzinie;
 • tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;
 • stymulowanie procesu samowychowania;
 • kształtowanie umiejętności selektywnego i refleksyjnego korzystania ze środków masowego przekazu oraz innych mediów elektronicznych mające na celu obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem na rozwój osobowy i życie rodzinne;
 • informowanie o możliwościach pomocy – system poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

8. Przygotowanie do życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

 • tworzenie warunków do poznawania współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz rozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody;
 • kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko naturalne i gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów związanych z jego zagrożeniami;
 • kształtowania postawy szacunku dla przyrody;
 • kształtowanie proekologicznej motywacji uczniów i organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnegow najbliższym
 • wpajanie umiejętności przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i środowisku naturalnym.

9. Kształtowanie postaw proeuropejskich.

 • rozwijanie w uczniach tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny;
 • kształtowanie świadomości wielowiekowej tradycji związków Polski z Europą;
 • ukazywanie procesu integracji jako środka prowadzącego do przyspieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długofalowego rozwoju kraju;
 • określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie;
 • rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartego na tezie „Jestem Polakiem, a wiec jestem Europejczykiem”;
 • przekazywanie wiedzy na temat kultury i spraw życia codziennego kraju nauczanego w szkole języka;
 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur i obyczajów;
 • kształtowanie umiejętności potrzebnych w nawiązywaniu współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym i grupowym:
 • wskazywanie i podejmowanie konkretnych form współpracy młodzieżowej oraz uczestnictwa w życiu publicznym zintegrowanej Europy;

ROZDZIAŁ  V

WZORCOWY MODEL WYCHOWANKA

Zespołu Szkół Sportowych nr 58

Optymalnym efektem spełnienia celów oraz zadań przyjętych do realizacji funkcji wy chowawczych szkoły powinien być uczeń, który:

 1. potrafi w sposób ukierunkowany i refleksyjny korzystać z różnych źródeł informacji umożliwiających mu gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych zgodnie z założonymi celami;
 2. zna co najmniej jeden język obcy i potrafi wykorzystać go w bezpośrednich kontak tach z obcokrajowcami;
 3. posiada umiejętność skutecznego porozumiewania się i pracy zespołowej oraz roz wiązywania problemów w twórczy sposób;
 4. dokonuje samooceny i potrafi planować oraz organizować własne uczenie się,
 5. potrafi planować, opierając się na analizie posiadanych zasobów oraz niezbędnych i możliwych do osiągnięcia celów;
 6. jest przygotowany do przejęcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość i świadom związanego z tym wyborem formy kontynuowania edukacji na kolejnym etapie kształcenia;
 7. z szacunkiem odnosi się do swego państwa i małej ojczyzny, potrafi dbać o ich dobro oraz rozwój;
 8. szanuje polskie i regionalne dziedzictwo kulturowe i jest świadom możliwości jego wykorzystania dla kształtowania pozytywnych i korzystnych dla wielu stron relacji z jednoczącą się Europą;
 9. ma świadomość czekających go obowiązków rodzinnych i obywatelskich;
 10. poczuwa się do odpowiedzialności za własne zdrowie oraz za kształt i czystość otaczającego go środowiska naturalnego;
 11. szanuje godność własną i drugiego człowieka;
 12. zna zasady i potrafi kierować się w życiu ideami demokracji, wolności, sprawiedliwości oraz tolerancji.

ROZDZIAŁ VI

ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW STATUTOWYCH

Projektowanie oraz działanie na rzecz osiągnięcia celów wychowawczych szkoły jest wspólnym zadaniem organów statutowych szkoły. Organy statutowe to: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

Rada Pedagogiczna, wspomagająca rodziców w ich naturalnych prawach do wychowania, ma obowiązek w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów i troską o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny. Jest stymulatorem pożądanych i ciągłych działań określonych w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół Sportowych nr 58 oraz wynikającym z obowiązków, jakie na każdego nauczyciela nakłada Ustawa o systemie oświaty.

Do zadań rady pedagogicznej w zakresie wychowania należy:

 1. tworzenie oraz uchwalanie Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Sportowych nr 58 i podejmowanie działań zgodnie z zapisanymi w nim celami i zadaniami;
 2. tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 3. dostarczanie rodzicom pełnych informacji na temat rozwoju intelektualnego, psy chicznego oraz zachowania się uczniów, a także sposobach wprowadzania korekt wychowawczych;
 4. stwarzanie możliwości kontaktowania się rodziców z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ekspertami z dziedziny medycyny, psychologii, uzależnień itp.
 5. podejmowanie działań służących dobru całej społeczności uczniowskiej i poszcze gólnych uczniów.

Samorząd Uczniowski jako organ przedstawicielski wszystkich uczniów uczestniczy w realizacji Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Sportowych nr 58.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 1. podejmowanie działań w ramach swych kompetencji określonych w Statucie Zespołu Szkół Sportowych nr 58 dotyczących realizacji zadań wychowawczych szkoły;
 2. podejmowanie działań mających na celu realizowanie postanowień Statutu Zespołu Szkół Sportowych nr 58 w zakresie praw i obowiązków ucznia;
 3. organizowanie uroczystości i imprez szkolnych;
 4. inspirowanie i podejmowanie działań wychowawczych (np. pomocy charytatywnej, organizowanie grup wsparcia dla uczniów potrzebujących pomocy i in.);

Rada Rodziców jest samorządowym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych nr 58, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organizacjami nadzorującymi szkoły oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Do zadań wychowawczych Rady Rodziców należy:

 1. spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi;
 2. doskonalenie organizacji wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku;
 3. zaznajamianie rodziców z programem wychowania i opieki oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziny;
 4. upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- -wychowawczych rodziny;
 5. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu wychowawczego oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole.

ROZDZIAŁ VII

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO

Realizując cele i zadania wychowawcze, nauczyciele w swoich działaniach mają obo wiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich rozwój intelektualny, zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej.

Szczególna rola w procesie wychowania przypada wychowawcy klasowemu, którego zadania i obowiązki obejmują:

 1. poznawanie uczniów (obserwacja, analiza dokumentów, rozmowy z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami i pedagogiem szkolnym);
 2. rozwijanie w wychowankach ich zdolności i umiejętności;
 3. motywowanie do doskonalenia siebie, rozwijania w uczniach poczucia własnej wartości;
 4. rozpoznawanie problemów zespołu klasowego i problemów indywidualnych ucznia;
 5. rozwijanie samorządności uczniów z zachowaniem demokratycznych procedur;
 6. współdziałanie z pedagogiem oraz nauczycielami uczącymi w klasie w zakresie realizacji zadań wychowawczych;
 7. współdziałanie z rodzicami poprzez organizację spotkań zbiorowych i indywidual nych, korespondencję, wizyty domowe oraz angażowanie rodziców w życie zespołu klasowego;
 8. prowadzenie na bieżąco dokumentacji – dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen;
 9. dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, wymaganie od rodziców obowiązkowego usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby lub przyczyn od niego niezależnych, badanie przyczyn opuszczania zajęć szkolnych.

Działania wychowawcze nauczyciela powinny charakteryzować:

 1. kompetencja merytoryczna;
 2. okazywanie zainteresowania i zrozumienia osobistych spraw ucznia bez naruszania sfery jego intymności;
 3. pozyskiwanie zaufania do własnej osoby i obdarzania zaufaniem wychowanków:
 4. wyrozumiałość i przyjazny stosunek do uczniów;
 5. takt pedagogiczny (cierpliwość, opanowanie, zdolność przewidywania następstw swego oddziaływania);
 6. postępowanie zgodne z zasadą sprawiedliwości w stosunku do uczniów, zwłaszcza przy ocenie ich zachowania;
 7. dawanie uczniom dobrego przykładu własnym postępowaniem.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Współdziałanie wychowawcze szkoły z rodzicami ma na celu dobro poszczególnych uczniów i ogółu społeczności uczniowskiej (klasowej, szkolnej) oraz usprawnienie pracy wychowawcy z uczniami w szerokim jej rozumieniu.

Współpraca szkoły z rodzicami powinna przebiegać według następujących zasad:

 1. partnerstwa;
 2. wielostronnego przepływu informacji;
 3. jedności oddziaływań;
 4. aktywności i systematyczności.

Formy współpracy wychowawczej z rodzicami to:

 1. spotkania z dyrekcją;
 2. spotkania z pedagogiem;
 3. spotkania z wychowawcami i nauczycielami;
 4. spotkania zbiorowe;
 5. spotkania okolicznościowe;
 6. spotkania z okazji uroczystości i imprez klasowych lub szkolnych;
 7. spotkania z ekspertami;
 8. spotkania i konsultacje indywidualne;
 9. kontakty korespondencyjne;
 10. wizyty domowe, wywiady środowiskowe przeprowadzane przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.

ROZDZIAŁ IX

REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 58 NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH

Wszystkie klasy na poszczególnych poziomach realizują identyczną tematykę wybranych godzin wychowawczych (w wymiarze 21 godzin) wynikających z założeń szkolnego programu wychowawczego.

Realizacja jednakowych treści we wszystkich klasach ma na celu zachowanie spójności działań wychowawczych podejmowanych przez całą szkołę.

ROZDZIAŁ X

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Formy ewaluacji:

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej.

2. Rozmowy z uczniami i rodzicami.

3. Dyskusje nad wychowawczą działalnością szkoły.

4. Spotkania Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego poświęcone modyfikacji programu.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: