REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

   1.    Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.

   2.    Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).

   3.    Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów     i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.

   4.    Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

   5.    W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

   6.    Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 30 dni z możliwością przedłużenia wypożyczeń o ile nie ma zamówień na dany tytuł.

   7.    Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

   8.    Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.

   9.    Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 10.   Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia  lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej, antykwarycznej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki, albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 11.   W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 12.   Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 13.   Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 14.   Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

REGULAMIN CZYTELNI

   1.   Ze stanowisk komputerowych w bibliotece mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz inni pracownicy szkoły,

   2.   Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.

   3.   Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

   4.   W czytelni należy zachować ciszę.

   5.   W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.

   6.   Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.

   7.   Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce ,książki oddaje się bibliotekarzowi.

   8.   Jednorazowo można korzystać z dwóch książek .

   9.   Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem    bibliotekarzem.

 10.   Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami pierwszej zmiany.

 11.   Książki i czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

REGULAMIN STANOWISK KOMPUTEROWYCH

   1.   Ze stanowisk komputerowych w bibliotece mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz inni pracownicy szkoły,

   2.   Korzystanie z komputerów jest bezpłatne,

   3.   Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza (wyłącznie poza swoimi planowymi godzinami lekcyjnymi),

   4.   Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby,

   5.   Stanowiska komputerowe służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole),

   6.   Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie (imię, nazwisko, klasę, godzinę),

   7.   Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela,

   8.   Użytkownik chcący korzystać z wymiennego nośnika elektronicznego ma obowiązek zgłoszenie tego nauczycielowi – bibliotekarzowi,

   9.   Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw,

 10.   Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,

 11.   Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi – bibliotekarzowi,

 12.   Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi,

 13.   Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia stanowisk, sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice,

 14.   W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,

 15.   Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

Regulamin zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: