Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1.   Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)  zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)  tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c)  postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.   Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.

3.   Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4.   Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie użytkowników.

5.   Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

§ 2

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Zespół Szkół Sportowych nr 58 w Warszawie

Biblioteka –biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń –uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt. 5 ustawy o systemie oświaty
(Dz. U z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca danej klasy.

Rozdział II
ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

1.   Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.   Biblioteka nieodpłatnie:

–    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne

–    zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych

–    przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3.   Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4.   Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz w Internecie.

Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki, która po opracowaniu wszystkich podręczników i wprowadzeniu danych do elektronicznej bazy danych biblioteki sporządza stosowny protokół dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.

2.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3.   Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1.   Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych  uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy 1 gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

2.   Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3.   Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4.   Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 4 września danego roku szkolnego

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

1.   Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

2.   Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy. O terminie ich zwrotu uczniowie będą powiadomieni przez bibliotekę w czerwcu danego roku szkolnego.

3.   Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.

4.   Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

5.   Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

1.   Warunki wypożyczania przez Uczniów podręczników lub materiałów edukacyjnych podlegają wszystkim zasadom wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.

2.     Na początku roku szkolnego bibliotekarz ustala listę uczniów, którym przysługuje darmowy podręcznik. Dokonuje tego na podstawie szkolnej dokumentacji uczniów i elektronicznej karty czytelnika.

3.   Wychowawca klasy wraz z uczniami zgłasza się do biblioteki szkolnej, gdzie następuje wypożyczenie podręczników dokumentowane na elektronicznych kartach czytelników. Jeśli podręcznik ma kilka części, to każda następna jest udostępniana w trakcie roku szkolnego po zwróceniu niewykorzystywanej już części podręcznika

4. Odebrane przez uczniów komplety książek są poświadczane podpisem rodziców na stosownym oświadczeniu okazanym rodzicom na pierwszym, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, zebraniu z wychowawcą klasy.

§ 4

Zmiana Szkoły

1.   Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

2.   W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza Bibliotekarz, wydając Rodzicowi stosowne potwierdzenie.

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

§ 1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1.   Obowiązkiem Ucznia jest oprawić podręcznik za pomocą okładki (papierowej lub plastikowej) po wypożyczeniu z biblioteki szkolnej i opatrzyć podręcznik podpisem na etykietce, która zawiera imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której chodzi. Na pierwszej ,wewnętrznej stronie okładki podręcznika należy go podpisać wpisując  imię i nazwisko oraz klasę

2.  W ciągu roku szkolnego obowiązkiem ucznia jest zmienić okładkę podręcznika, jeśli ta ulegnie zniszczeniu.

3.   Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.   Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5.  W podręczniku lub materiałach edukacyjnych uczeń nie może wykonywać dodatkowych rysunków, oznaczeń, podkreśleń przy użyciu , długopisu, pióra, zakreślacza, kredek. Rysowanie, malowanie, wypełnianie, uzupełnianie, podkreślanie, zaznaczanie, zalanie, podarcie, wyrwanie kartek z podręcznika lub materiału edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie.

5.   Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.   Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.   Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3.   Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3
 Zakres odpowiedzialności

1.   Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2    W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

–    kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego

–    kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej (Nasz Elementarz), który zapewnia MEN. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

3    Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa  bibliotekarz

4    W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Biblioteka wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, bądź dokonania zakupu zniszczonego podręcznika.

§ 4
Zwrot podręczników

1.   W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia :

1)   pokrycia kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych          

2)  kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej (Nasz Elementarz), który zapewnia MEN. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

2.   Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa bibliotekarz

3.   W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego Biblioteka wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty,  bądź dokonania zakupu zniszczonego podręcznika.

Rozdział VI
INWENTARYZACJA

1.   Inwentaryzacja zasobów Biblioteki podręczników odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2.   Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.   Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.

3.   Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga  Dyrektor Szkoły.

4.   Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.   Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.  Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 01 września. 2015 r.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: