w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)

I. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin korzystania z szafek skrytkowo – odzieżowych określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów SPS 272 w Warszawie.

2.     Szafki stanowią własność szkoły.

3.     Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.

4.     Na każdej szafce znajduje się numer szafki , który przypisany jest do danego ucznia.

5.     Każda szafka posiada dwa klucze.

6.     Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.

7.     Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.     Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.

9.     Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie.

10.  Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Dyrekcja Szkoły i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji.

II. Obowiązki szkoły

1.     Szkoła zapewnia przydział szafki , konserwację i naprawę szafek.

2.     Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek i przekazuje ją do 15 września dyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu pracownikowi sekretariatu.

III. Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

1.     Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

2.     Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

3.     Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie  i poszanowanie.

4.     Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.

5.     Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

6.     Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.

7.     W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

8.     Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.

9.     Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.

10.  Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić do wychowawcy lub sekretariatu.

11.  Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza w depozyt.

IV. Klucze i zasady ich użytkowania

1.     Każdy zamek posiada dwa klucze do użytku uczniów,

2.     Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem szafki.

3.     Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów .

4.     Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego na ręce wychowawcy.

5.     Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.

6.     Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego.

7.     Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.

8.     Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.

9.     W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki.

10.  Zabrania się dorabiania klucza we własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy uczeń będzie obciążony kosztem wymiany wkładki.

11.  Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

V. Zasady opłat

1.     Wysokość kaucji za szafkę wynosi 50,00 zł za cały okres pobytu ucznia w szkole (10 zł za rok szkolny). Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szafki. Każdy użytkownik otrzymuje w użytkowanie szafkę po dokonaniu wpłaty do 15 września danego roku szkolnego na ręce wychowawcy. Wychowawca przekazuje gotówkę kierownikowi gospodarczemu.

2.     W przypadku kiedy w SPS 272 uczy się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny nie zmienia się kwota kaucji za szafkę.

3.     W przypadku krótszego okresu nauki w szkole niż przewidziany możliwy jest zwrot całej kaucji (np. zmiana szkoły) jeżeli nie wystąpiły okoliczności zmniejszające tę kwotę.

4.     W przypadku zakończenia całego cyklu nauki przez ucznia, uczeń otrzymuje zwrot kwoty wpłaconej kaucji za szafkę po oddaniu klucza na ręce wychowawcy.

5.     Kaucja może zostać pomniejszona o koszt dorobienia klucza w przypadku zgubienia lub naprawy szafki z winy użytkownika.

VI. Przypadki szczególne

1.     W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.

2.     Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi wychowawca, pedagog lub Dyrektor Szkoły.

3.     W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki.


VII. Postanowienia końcowe

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Radę Rodziców, Dyrektora Szkoły i Samorząd Szkolny.

2.     Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.     W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga wychowawca, pedagog, Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

Rada Rodziców Samorząd Szkolny  Dyrektor Szkoły

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: