ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Do szczególnych zadań  pedagoga należy:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn  niepowodzeń  szkolnych;

b) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

c) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

d) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

e) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

f)  wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

g) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

h) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

i)  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

j)  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

ORGANIZACJA PRACY PEDAGOGA  SZKOLNEGO

W celu realizacji zadań pedagog powinien:

1. Posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze szkoły i środowiska;

2. Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniom jak i ich rodzicom;

3. Współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, opieką medyczną w szkole, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych;

4. Współdziałać z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi organizacjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania;

5. Składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów szkoły.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: