REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw z dnia 07.05.2013r. poz. 532)

§ 1.

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 2.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na :

1.diagnozowaniu środowiska ucznia;
2.rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3.rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4.wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5.prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
6.podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7.wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
8.wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9.udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10.wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11.umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  
12.podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 3.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1.rodzicami uczniów;
2.poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3.placówkami doskonalenia nauczycieli;
4.innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5.organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 4.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1.rodziców ucznia;
2.ucznia;
3.dyrektora szkoły;
4.nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
5.pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6.poradni;
7.asystenta edukacji romskiej;
8.pracownika socjalnego;
9.asystenta rodziny;
10.kuratora sądowego.

§ 5.

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

1.wybitnych uzdolnień;
2.zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
3.specyficznych trudności w uczeniu się;
4.zaburzeń komunikacji językowej;
5.w przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji warsztatów i szkoleń;
6.sytuacji kryzysowych;
7.rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
8.zaniedbań środowiskowych;
9.trudności adaptacyjnych;
10.odmienności kulturowej.

§ 6.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1.systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2.działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
3.zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
4.zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5.porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
6.zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
7.porad dla uczniów;
8.działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 7.

 W szkole obowiązuje system rozpoznawania indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

§ 8.1.

Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 8.2.

W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką.

§ 8.3.

W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

§ 8.4.

Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji, udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

§ 8.5.

Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

§ 9.

Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1.dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2.dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
3.przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
4.różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

§ 10.1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8..

§ 10.2.

 Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

§ 10.3.

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych,

w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

§ 10.4.

 O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

§ 10.5.

 Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

§ 11.1.

 Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

1.korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej;
2.warsztaty ortograficzne organizowane dla uczniów u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, prowadzone przez nauczycieli języka polskiego i pedagoga;
3.indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym (rozmowy wspierające i profilaktyczne) organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i problemami emocjonalno-społecznymi, prowadzone przez pedagoga i psychologa;
4.zajęcia rozwijające uzdolnienia.

§ 11.2.

 Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

§ 12.

 Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 13.

O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły, wychowawca oraz nauczyciel prowadzący zajęcia.

§ 14.1.

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

§ 14.2.

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.

§ 14.3.

Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

§ 15.

 W szkole zatrudniony jest pedagog.

§ 16.

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 17.

W szkole co najmniej raz w roku prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

§ 18.1.

 Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

1.Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
a)w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów;
 trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub – szczególnych uzdolnień;
b)w gimnazjum i szkole podstawowej – doradztwo edukacyjno-zawodowe.
2.W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:
a)wychowawcę klasy
b)dyrektora szkoły
3.Wychowawca klasy lub dyrektor informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
4.W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor, planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą udzielane. Uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5.Wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia.
6.O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
a)O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.

§ 19.

 Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
2.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4.Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6.Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8.Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 20.1.

Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

§ 20.2.

Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie

w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

§ 20.3.

 Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

§ 20.4.

 Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.

§ 20.5.

 W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 20.6.

 Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

§ 20.7.

 Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

§ 20.8.

 Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania z uczniem wynosi:

1.dla uczniów klas I -III SP – od 6 do 8 godzin;
2.dla uczniów klas IV -VI SP – od 8 do 12 godzin;
3.dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;

§ 20.9.

Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 8 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

§ 20.10.

 Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

§ 21.

 Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 22.1.

 Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 22.2.

 Szkoła pomaga w zawieraniu ww. ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

§ 22.3.

 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

§ 23.

 Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

§ 24.

 Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz.1487).

Przyjęty do realizacji:

16 września 2013 r. Zespół Szkół Sportowych nr 58 w Warszawie

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: