w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

     1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie.

     2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.

     3. Rada obraduje na zebraniach plenarnych, nadzwyczajnych lub powołanych przez siebie komisjach problemowych.

    4. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego oraz nadzorującego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady.

    5.  Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej (z wyjątkiem rad nadzwyczajnych) powinny być odpowiednio planowane, a o ich terminie członkowie Rady Pedagogicznej powinni być zawiadamiani co najmniej 5 dni wcześniej.

    6.  W zebraniach Rady mogą brać również udział (wyłącznie z głosem doradczym) osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej:

a) lekarze szkolni i inni pracownicy szkolni powołani do opieki higieniczno- lekarskiej nad uczniami,

b) przedstawiciele Rady Rodziców i klubu patronackiego,

c) pracownicy  administracji i obsługi szkoły,

d) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, organizacji młodzieżowych i społecznych oraz związkowych działających w szkole.

   7.  Za prowadzenie, przygotowanie oraz zawiadomienie o terminie i porządku zebrania Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest jej przewodniczący.

    8.  Zebranie plenarne Rady zwołuje się nie rzadziej trzy razy w roku szkolnym, w tym głównie:

a) w ostatnim tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego,

b) pod koniec I semestru lub na początku II semestru roku szkolnego,

c) pod koniec II semestru lub zaraz po zakończeniu roku szkolnego.

    9.  Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej (nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym np. po I i II semestrze nauki) ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inne ważne informacje o pracy szkoły.

  10.  Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną o wydanych przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania szkoły i poddaje je analizie na zebraniach plenarnych celem ustalenia trybu i form ich realizacji przez zespół.

  11.  Do głównych zadań Rady Pedagogicznej należy:

a) podejmowanie uchwał w sprawie Szkoły,

b) zatwierdzenie planu wychowawczego Szkoły,

c) zatwierdzanie wyników okresowe i rocznej klasyfikacji i promocji uczniów,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i pracowników Szkoły,

e) opracowanie i uchwalanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) i planu wychowawczego szkoły,

f)  podejmowanie uchwał w sprawach  przeniesienia  ucznia do szkoły rejonowej,

g) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych i badań oświatowych.

  12.  Rada Pedagogiczna opiniuje głównie:

a) organizację pracy zSzkoły, w tym głównie tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego szkoły (przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia pomocy dydaktycznych, poprawy warunków pracy nauczycieli i uczniów),

c) wnioski dyrekcji o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrekcji w sprawach przydziału przedmiotów nauczania, wychowawstw i oraz dodatkowo  płatnych i bezpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

  13.  Uchwała Rady Pedagogicznej zapada większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady. Za realizację uchwał jest odpowiedzialny dyrektor Szkoły.

  14.  Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.

  15.  Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał, o których mowa w pkt.14, niezgodnych
z przepisami obowiązującego prawa.

  16.  O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i Kuratora Oświaty. Decyzja organu lub kuratora jest ostateczna.

  17.  Dyrektor szkoły, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, ma prawo do wydawania zarządzeń wewnętrznych w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez radę uchwał.

  18.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmiany i go uchwala.

  19.  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Szkole.

  20.  Rada może zgłosić spośród swoich członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole, w tym na stanowisko dyrektora. Rada ma prawo wyrazić opinię o kandydatach na stanowisko dyrektora i jego zastępcy.

  21.  Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem wychowawczym Szkoły.

  22.  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w czasie pozalekcyjnym i są obowiązkowe dla wszystkich członków Rady. Czas trwania rady – 2.5 godz. (z wyjątkiem posiedzeń komisji klasyfikacyjnych).

  23.  Wszyscy członkowie Rady  są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  24.  Z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, który najpóźniej do 14 dni po odbytym zebraniu powinien być wpisany do księgi protokołów oraz udostępniony członkom Rady do wglądu i podpisania. Członek Rady może wnioskować o uzupełnienie protokołów, jeśli ma zastrzeżenia do jego treści.

  25.  Sposób i kolejność protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

  26.  Protokoły Rady Pedagogicznej mogą być udostępnione wyłącznie przedstawicielom organu prowadzącego szkołę lub kuratorium oraz wyłącznie za wiedzą i zgodą przewodniczącego Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii członków Rady, innym osobom.

  27.  Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą: Księga zawiera … stron i obejmuje okres pracy od dnia … do dnia … protokół z zebrania Rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący Rady i protokolant.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: