Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i Statutu Szkoła Podstawowa Sportowych nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć jednostki wchodzące w skład

• Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272,

• kl. 0 przedszkolne

•kl.1-7 podstawowej

•kl.2-3 gimnazjum

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub prawnych opiekunów uczniów szkoły.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

• Dyrektora Szkoły,

• Radę Pedagogiczną,

• Samorząd Uczniowski.

4. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272.

6. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły oraz innymi instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły.

7. Terenem działania Rady Rodziców są: budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie obiekty szkolne oraz miejsca, w których przebywają uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.

8. Rada Rodziców uchwala regulamin działalności i przedstawia go do informacji Dyrektorowi Szkoły.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowania działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej i wychowawczej funkcji szkoły.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a. budowa platformy jednolitego oddziaływania na uczniów przez rodzinę i szkołę w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym,

b. propagowanie wiedzy z zakresu praw rodziców jako głównego czynnika wzrost świadomego ich uczestnictwa w życiu szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem:

• wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych zarówno szkoły jak i rodziny,

• praw rodziców wynikających z konstytucji i ustawy o systemie oświaty,

• znajomości statutu szkoły,

• znajomości wewnątrzszkolnych regulaminów i programów wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy,

c. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalności szkoły,

d. doskonalenie organizacji kształcenia i opieki w szkole,

e. współudział w organizowaniu różnych form pozalekcyjnej działalności szkoły,

f. występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu nadzoru, organu prowadzącego, w wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły,

g. uchwalenie „Programu wychowawczego” oraz „Programu profilaktyki” w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Rada Rodziców opiniuje :

a. projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły ,

b. program nauczania

c. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

d. działalność stowarzyszeń lub innych organizacji w szkole,

e. wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,

f. wzór jednolitego stroju dla uczniów noszonego w określonych sytuacjach (strój galowy),

g. pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

5. Rada Rodziców ponadto:

a. wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji pozaszkolnych,

b. bierze udział (po uzyskaniu zaproszenia), z głosem doradczym, w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, której rozpatrują sprawy uczniów, z wyjątkiem rady klasyfikacyjnej,

c. zapoznaje się z protokołem z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki realizowanego przez Dyrektora oraz określonymi kierunkami ich poprawy ,

d. przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawionego przez Dyrektora,

e. deleguje przedstawiciela do prac komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora .

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 3

1. Zebrania klasowe rodziców wybiera spośród siebie, w wyborach tajnych, Klasową Radę Rodziców składającą się z minimum 3 osób.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący Klasowych Rad Rodziców – po jednym przedstawicielu wybranym w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców uczniów danej klasy – oddziału.

3. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

• Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców

• Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców

4. Prezydium Rady Rodziców składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu. Zadania Prezydium Rady Rodziców:

• bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,

• odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,

• koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,

• zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny

• zatwierdzenie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców

• decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców

• składnie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców,

• zatrudnianie osób (zlecanie usługi) niezbędnych do realizacji zadań Rady.

5. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

• kontrolowanie realizacji uchwał Rady Rodziców

• kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowe i rachunkowości,

• kontrolowanie gospodarki majątkowej Rady Rodziców,

• składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 4

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:

• czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

• składania wniosków i projektów uchwał,

• udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

• czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

• nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogę naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

• realizacji i przestrzegania uchwal i postanowień Rady Rodziców.

3. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Rodziców może być zwolniony z udziału w zebraniu za zgodą przewodniczącego.

4. Nieobecny na zebraniu członek Rady Rodziców, zobowiązany jest od zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

5. Kadencja członka w organach Rady Rodziców trwa jeden rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września roku następnego.

6. W drugim roku kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające spośród klas pierwszych gimnazjum.

7. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Kasowe Rady Rodziców.

8. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

Rozdział IV

Uchwały Rady Rodziców.

§ 5

1. Uchwały podejmowane są:

• w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu,

• w drugim terminie zwykłą większością obecnych.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady.

4. Walne zebrania Rady Rodziców upoważnia Prezydium do podejmowania decyzji i imieniu Rady.

5. Walne Zgromadzenie Rady Rodziców zwoływane jest przez Prezydium Rady Rodziców z zachowaniem 7 dniowego terminu zawiadomienia. Dopuszczalne jest zawiadomienie drogą elektroniczną lub poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

6. W przypadku podjęcia przez Radę lub Prezydium uchwały sprzecznej z prawem, Dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgodnić z Prezydium dalszy tok postępowania. Prezydium może w takim przypadku (o ile okoliczności tego wymagają) zwołać w trybie pilnym zebranie Rady Rodziców.

Rozdział V

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i je organów.

§ 6

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez Prezydium nie rzadziej ni raz w roku szkolnym.

2. Zebranie Prezydium Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Klasowych Rad Rodziców z co najmniej 4 klas, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej złożony do Prezydium Rady.

§ 7

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w semestrze.

2. W posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców mogą uczestniczyć, w miarę potrzeb, osoby zaproszone przez Prezydium.

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się według planu ustalonego przez Przewodniczącego.

4. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz Prezydium.

§ 8

1. Posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przez zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady Klasowej lub dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 15 osób.

2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: zebraniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o jej zwołanie.

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 9

1. Działalność Rady Rodziców oparta jest na funduszach pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, dotacji i darowizn, dochodów osiąganych przez Radę oraz wszelkich prowizji.

2. Ponieważ składka na Radę Rodziców jest dobrowolną wpłatą dokonywaną przez rodziców, nie ustala się odgórnie wysokości tej składki. Wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wynoszenia przez każdego z rodziców. W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza z rodziny więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, to składka rozłożona jest równomiernie na każde z nich.

3. Funduszami Rady Rodziców zarządza Prezydium Rady Rodziców, po rozpatrzeniu wniosków p4ay bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły.

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Terminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015” zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców.

5. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być częściowo uzależniony od potrzeb wskazanych przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskana zgody ofiarodawcy.

6. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.

7. Wydatkowanie gromadzonych funduszy musi być zgodne z celami określonymi w niniejszym regulaminie ze szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej oraz opieki na dziećmi i młodzieżą.

8. Rada Rodziców może przyznawać środki z funduszu zgodnie z ramowym terminarzem wydatków na dofinansowanie działalności na podstawie pisemnych wniosków Dyrektora Szkoły, Kierownika Świetlicy, wychowawców klas, pedagoga szkolnego, Rady Klasowe oraz Samorząd Uczniowski.

9. W razie prowadzenia przez Radę Rodziców działalności gospodarczej stosuje się obowiązujące w tym zakresie przepisy ogólne.

§ 10

1. Ze względu na specyfikę potrzeb, pobierania składek oraz ich wydatkowanie obywa się w podziale na 3 grupy:

• klasy 0-7 Szkoły Podstawowej

• Gimnazjum

2. Fundusze każdej z wyżej wymienionych grup będą wydatkowane na ich potrzeby, chyba że, Rada Rodziców zdecyduje o konieczności finansowania danego przedsięwzięcia w skali ogólnoszkolnej.

3. Zbieraniem funduszy w ramach klas zajmuje się osoba wyznaczona przez Radę Oddziałową Klasy. Odpowiada ona przed skarbnikiem oraz przewodniczącym Rady Rodziców.

4. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:

• skarbnik Rady Rodziców

• osoby upoważnione pisemnie przez Radę Rodziców.

§ 11

1. Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące za składek rodziców wyłącznie na następujące cele objęte statutową działalnością szkoły:

• dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym: Dzień Edukacji, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, wymiana międzynarodowa,

• sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

• nagrody dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,

• dofinansowanie klasowych wycieczek kulturalno-turystycznych, edukacyjnych (ekologicznych, humanistycznych, prospołecznych) – zwrot klasom do wysokości15% od kwot wpłaconych,

• wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem obsługi finansowej Rady Rodziców oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,

• zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych, doposażenie zbiorów biblioteki,

• dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,

• pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach (dofinansowanie posiłków),

• finansowanie własnych projektów Rady Rodziców np. uzupełnienie wyposażenia szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.,

• inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców.

Rozdział VII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców.

§ 12

1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy Rada Rodziców wyznacza uchwałą, na zebraniu inauguracyjnym, osobę lub firmę odpowiedzialną za księgowość Rady Rodziców.

2. Bezpośredni nadzór nad księgowością pełni przewodniczący Rady Rodziców.

3. Prezydium Rady Rodziców posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i wpłat.

4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

5. Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców przedstawia się sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

6. Organami uprawnionymi do kontroli działalności finansowej Rady Rodziców są: Komisja Rewizyjna, uprawnione organy kontroli państwowej: podatkowe i skarbowe.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 13

1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

2. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie członka Rady może nastąpić na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania

§ 14

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej i numeru konta.

§ 15

Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

§ 16

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu……… i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: