Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

1.  Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. Szkoła stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter: przedmiotowy, między przedmiotowy lub społeczno- obywatelski.

3. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum, a do arkusza ocen dołącza się  pisemną informację o udziale ucznia w realizacji projektu.

Rozdział II

Warunki realizacji projektu

§2

1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod i form.

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

3. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych przypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego semestru klasy trzeciej.

4. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego w klasie trzeciej na pisemną prośbę ucznia i jego rodziców     ( prawnych opiekunów).

§3

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela- opiekuna i obejmuje następujące działania:

            a) wybór tematu projektu;

            b) określenia celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;

            c) wykonanie zaplanowanych działań;

            d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu;

            e) ocenę i ewaluację projektu.

2. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych. W zespoły projektowe liczące od 2 do 6 osób, uczniowie dobierają się sami,  uwzględniając swoje preferencje i możliwości.

3. Wyboru tematów projektów należy dokonać do końca października  roku szkolnego, w którym projekt jest realizowany.

4. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

5. Jeśli wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania w ramach realizacji projektu, dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach:

            a) modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego;

            b) zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji projektu;

            c) zmianę opiekuna ( opiekunów) projektu.

6. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu i Dyrektorem Szkoły.

§4

1. Końcowa ocena projektu i prezentacji może być wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli projekt lub jego część związana jest z programem nauczania danego przedmiotu. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.

2. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

3. Udział ucznia w projekcie jest potwierdzony na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz pisemną informacją dołączoną do arkusza ocen.

4. W przypadku ucznia zwolnionego z realizacji projektu na świadectwie oraz w arkuszu w odpowiednim miejscu wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Rozdział III

Zadania Dyrektora Szkoły

 §5

1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych w Zespole Szkół Sportowych nr58;

b) powołuje szkolnego koordynatora projektów.

2. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na udokumentowany pisemny wniosek rodziców( prawnych opiekunów) w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

            a) uczeń realizuje obowiązek szkolny poza szkołą;

            b) uczeń jest nieobecny w szkole z powodów zdrowotnych lub losowych.

3. Dyrektor Szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

Rozdział IV

Zadania nauczycieli

§6

1. Szkolny koordynator projektów:

a) zbiera propozycje tematów projektów, przedstawia je Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej;

b) upowszechnia informacje na temat realizowanych projektów w sposób przyjęty w szkole;

c)  wspiera merytorycznie i organizacyjnie opiekunów projektów;

d)  monitoruje stan realizacji projektów i ich publiczną prezentację;

e) sprawuje nadzór nad dokumentacją projektów;

f) odbiera od opiekunów projektu uzupełnione o podpisane Karty Projektu oraz Informację o Realizacji Projektu i przekazuje je Dyrektorowi Szkoły nie później niż do 15 czerwca roku szkolnego, w którym projekt jest realizowany.

2. Opiekun projektu w szczególności:

            a) wspiera uczniów w:

– wyborze tematu projektu edukacyjnego;

– określeniu celów projektu;

– zaplanowaniu etapów jego realizacji;

– wykonaniu zaplanowanych działań;

– publicznym przedstawieniu rezultatów projektu edukacyjnego.

            b) zapoznaje uczniów z zasadami realizacji projektu, prowadzenia dokumentacji i wspiera w jej prowadzeniu;

            c) wypracowuje i podpisuje z uczniami kontrakt;

            d) prowadzi konsultacje dla uczniów realizujących projekt;

            e) pomaga uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

            f) monitoruje realizację projektu;

            g) motywuje uczniów do systematycznej pracy;

            h) udziela wsparcia w prezentacji projektu;

            i) ocenia prezentację projektu;

            j) komunikuje się z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie;

            k) koordynuje pracę nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny ma charakter między przedmiotowy;

            l) sporządza pisemną informację do arkusza ocen o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego( według wzoru-Załącznik7);

            ł) prowadzi dokumentację potwierdzającą realizację projektu i przechowuje ją do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

§7

3. Wychowawca klasy:

            a)informuje, do końca września  roku szkolnego, w którym projekt jest realizowany, uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów ( na zebraniach), o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

            b) przekazuje informację o projekcie w formie pisemnej ze zwrotnym potwierdzeniem tym rodzicom( prawnym opiekunom), którzy byli nieobecni na zebraniu;

            c) monitoruje udział uczniów w pracach zespołów projektowych poprzez kontakt z opiekunami projektów oraz koordynatorem;

            d) przekazuje informacje o wynikach monitorowania rodzicom ( prawnym opiekunom);

            e) komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

            f) dokonuje zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej.

§8

4. Każdy nauczyciel może być opiekunem zespołu realizującego projekt edukacyjny.

5. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który zwróci się o pomoc.

Rozdział V

Zadania uczniów

§9

Uczeń ma obowiązek realizacji projektu edukacyjnego w drugiej klasie gimnazjum.

§10

1. Uczniowie realizujący projekt:

            a) proponują własny temat projektu lub dokonują wyboru tematu ze szkolnej oferty projektów;

            b) formułują cele projektu i jego problematykę;

            c) wspólnie z opiekunem ustalają zasady współpracy ( zawarte w kontrakcie) oraz podział zadań w zespole;

            d) aktywnie uczestniczą w realizacji projektu, współpracują w zespole, terminowo wywiązują się z podjętych i wyznaczonych zadań;

            e) systematycznie uczestniczą w konsultacjach z opiekunem;

            f) prowadzą dokumentację potwierdzającą wykonywanie poszczególnych zadań, poprzez : notatki, zdjęcia, nagrania, rysunki, filmy i inne formy zależne od inwencji i pomysłów uczniów;

            g) aktywnie uczestniczą w prezentacji projektu;

            h) dokonują samooceny i oceny koleżeńskiej realizacji projektu.

2. Uczeń może odstąpić od realizacji wybranego wcześniej projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu opiekuna projektu oraz szkolnego koordynatora projektów, i zaproponować nowy projekt oraz sposób jego realizacji.

Rozdział VI

Zadania rodziców

§11

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) uczniów realizujących projekt edukacyjny. Są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Realizacji Projektów Edukacyjnych, zawartym w Statucie ZSS nr 58.

2. Na pierwszym zebraniu klasowym, rodzice podpisują informację o udziale dziecka w projekcie edukacyjnym realizowanym podczas zajęć lekcyjnych oraz poza szkołą.

Rozdział VII

Dokumentacja projektu

§12

1. Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać:

            a) informację dla rodziców o sposobie realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego ( Załącznik 1);

            b) kartę projektu ( Załącznik 2);

            c) kontrakt z uczniami ( Załącznik 3);

            d) arkusze samooceny ucznia ( Załącznik 4);

            e) arkusze oceny koleżeńskiej ( Załącznik 5);

            f) arkusz oceny pracy uczniów podczas realizacji projektu ( Załącznik 6);

            g) informacja o realizacji projektu edukacyjnego ( Załącznik 7);

            h) wniosek o zwolnienie z realizacji projektu edukacyjnego ( Załącznik 8).

Rozdział VIII

Działania związane z realizacją projektu

§13

1. Wybór tematu projektu.

            a) Do końca września nauczyciele zgłaszają do koordynatora propozycje tematów projektów na kolejny rok szkolny.

            b) Podczas ustalania tematów projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby Szkoły, realizację podstawy programowej.

            c) W terminie do końca października uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, opiekuna projektu i zgłaszają wychowawcy klasy.

            d) W przypadku, gdy uczeń :

                        – nie zdecyduje o wyborze tematu,

                        – nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

                        – nie podejmie decyzji w sprawie projektu z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia, po konsultacji z opiekunem projektu i informuje o tym koordynatora.

§14

1.Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

2.Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

            a) kontrakt;

            b) czas realizacji projektu;

            c) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac;

            d) podział zadań w zespole, w tym wybór lidera zespołu;

            e) kryteria oceny projektu;

            f) sposób prezentacji i podsumowania projektu.

§15

1.Wykonanie zaplanowanych działań.

      a) Uczniowie pracują nad realizacją projektu pod opieką nauczycieli.

      b) Terminy i czas konsultacji zespołu projektowego z opiekunem dokumentowane są przez opiekuna projektu.

     c) Koordynator wraz z opiekunami projektu i innymi nauczycielami przygotowuje formułę prezentacji poszczególnych projektów.

      d) Sposoby prezentacji:

– prezentacja multimedialna,

– doświadczenie,

– pokaz,

– folder,

– praca plastyczna,

– wystawa,

– festyn szkolny,

– imprezy szkolne,

– inne uzgodnione z opiekunem projektu.

        e) Uczniowie dokonują samooceny projektu i oceny koleżeńskiej.

         f) Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

                                                                                  §16

1.Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

            a) Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

            b) Prezentacja projektu następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

            c) W zależności od tematyki projektu, w prezentacjach ( jako obserwatorzy i zaproszeni goście) mogą uczestniczyć:

                        – uczniowie ZSSnr58,

                        – rodzice uczniów,

– osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z którymi wiązała się tematyka projektu,

– inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

2. Do końca roku szkolnego uczniowie mogą przygotować pod opieką nauczycieli sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej Szkoły.

Rozdział IX

Ocena projektu

§17

1. Oceny projektu dokonuje opiekun , po konsultacji z nauczycielami wspierającymi realizację projektu.

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

        a) uczniowską dokumentację projektu, jeśli wynikała z ustalonych zasad współpracy z opiekunem,

        ) wszelkie prace manualne  wykonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały,

            c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu,

            d) pracę zespołową i indywidualną ucznia,

            e) samooceną uczniów,

            f) oceną koleżeńską.

3.Opiekun ma prawo do niezaliczenia projektu uczniowi, który nie współpracował z grupą, nie wykonywał powierzonych zadań, nie dotrzymywał warunków realizacji projektu.

4.Opiekun projektu powinien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i ocenie poszczególnych uczniów.

5.Podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych jest informacja opiekuna projektu o udziale ucznia w realizacji projektu. ( Załącznik 7).

Załącznik nr 1

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  w sprawie realizacji projektów edukacyjnych.

1.Uczniowie gimnazjum maja obowiązek realizacji projektu edukacyjnego w II klasie gimnazjum.

2.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4.Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela i obejmuje następujące działania:

            a) wybranie tematu projektu edukacyjnego,

            b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

            c) wykonanie zaplanowanych działań,

            d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,

            e) ocenę i ewaluację projektu.

5.Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania w III klasie gimnazjum zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum.

6.Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z jego realizacji.

8.W przypadkach, o których mowa w pkt7, na świadectwie  ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9.Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Regulamin Realizacji Projektów Edukacyjnych zawarty w Statucie Zespołu Szkół Sportowych nr 58.

Załącznik nr 2

Gimnazjum Sportowe nr 8                                                    Rok szkolny………………….

w ZSS nr 58

KARTA  PROJEKTU

Temat projektu:____________________________________________________

                            ____________________________________________________

Opiekun projektu:__________________________________________________

Termin realizacji:___________________________________________________

Główne cele projektu:_______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Przedmiot i zakres prac projektowych:

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Zespół uczniowski:

L.p. Nazwisko i imię  Klasa               Podpis

1.         _______________________________              _________ ______________

2.         _______________________________              _________ ______________

3.         _______________________________              _________ ______________

4.         _______________________________              _________ ______________

5.         _______________________________              _________ ______________

6.         _______________________________             _________ ______________

Załącznik nr 3                                                                Rok szkolny……………………….

……………………………….

miejscowość, data

KONTRAKT

Zawarty między grupą uczniów w składzie:

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

pracujących nad projektem edukacyjnym o temacie_____________________________

______________________________________________________________________

a nauczycielem opiekunem projektu_________________________________________

W ramach niniejszego kontraktu w/w grupa uczniów zobowiązuje się do terminowej, zgodnej z wymogami przedstawionymi przez nauczyciela pracy nad projektem, czyli: wyznaczenia jego celów, ustalenia zadań i ich wykonania w wyznaczonych terminach, udziału w konsultacjach wyznaczonych terminach, udziału w konsultacjach wyznaczonych przez opiekuna, przestrzegania kontraktu i publicznej prezentacji projektu w określonym terminie oraz prowadzenia dokumentacji projektu w wymagany sposób.

W przypadku niedotrzymania terminu przedstawienia efektów pracy do oceny etapowej, uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu trzech dni. Kosekwencją nieuzupełnienia braków będzie obniżenie oceny projektu.

W razie nieprzystąpienia do projektu lub niewykonania go, uczeń ma obniżoną ocenę zachowania w klasie III oraz nie otrzymuje wpisu o zrealizowanym projekcie na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych terminach oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje.

Podpisy członków zespołu                                                     Podpis nauczyciela opiekuna

…………………………………….                                                   …………………………………..

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Załącznik nr 4

                                                                                                    Rok szkolny…………………..

Nazwisko i imię ucznia:________________________________________________

ARKUSZ  SAMOOCENY  UCZNIA

Temat projektu:_____________________________________________________

Opiekun projektu:___________________________________________________

Oceń swoje zaangażowanie w pracę zespołu przy realizacji projektu zakreślając odpowiedź: tak, nie lub czasem.

1.Uczestniczyłem (-am) w wyborze tematu pracy projektowej.     TAK / NIE /CZASEM

2.Uczestniczyłem(-am) w planowaniu pracy zespołu.                    TAK / NIE / CZASEM

3.Zaplanowane zadania wykonywałem(-am) terminowo.               TAK / NIE / CZASEM

4.Zaangażowałem (-am) się w prace projektowe zespołu.            TAK / NIE / CZASEM

5.Miałem(-am) cenne pomysły, które przyczyniły się do

 postępów pracy zespołu.                                                                TAK / NIE / CZASEM

6.Wykonałem(-am) wszystkie przyjęte na siebie zadania.             TAK / NIE / CZASEM

7.Tworzyłem(-am) życzliwą atmosferę podczas realizacji

projektu.                                                                                            TAK / NIE / CZASEM

8.Byłem (-am) pomocny( -a) dla zespołu.                                       TAK / NIE / CZASEM

9.Uczestniczyłem (-am) we wszystkich wyznaczonych

spotkaniach zespołu.                                                                        TAK / NIE / CZASEM

10.Mój wkład pracy w wykonanie zadania był duży.                        TAK / NIE / CZASEM

Załącznik nr 5                                                                                   Rok szkolny………………………..

Nazwisko i imię ucznia:_______________________________________________

                                               ARKUSZ  OCENY  KOLEŻEŃSKIEJ

Temat projektu:__________________________________________________

Opiekun projektu: _______________________________________________

Oceń w skali ocen szkolnych zaangażowanie swoich kolegów w pracę nad realizacją projektu.

Nazwisko i imię                                 Kryterium                                         Ocena pracy kolegów

                                               Współpraca w grupie, życzliwość.                1     2     3     4     5     6

                                               Rzetelność, terminowość.                             1     2     3     4     5     6

                                               Wykonanie zadania ( zadań).                        1     2     3     4     5     6

                                               Wyraz artystyczny prezentacji.                     1     2     3     4     5     6

                                               Wkład pracy.                                                  1     2     3     4     5     6

                                               Współpraca w grupie, życzliwość.                1     2     3     4     5     6

                                               Rzetelność, terminowość.                             1     2     3     4     5     6

                                               Wykonanie zadania ( zadań).                        1     2     3     4     5     6

                                               Wyraz artystyczny prezentacji.                     1     2     3     4     5     6

                                               Wkład pracy.                                                  1     2     3     4     5     6

                                               Współpraca w grupie, życzliwość.                1     2     3     4     5     6

                                               Rzetelność, terminowość.                             1     2     3     4     5     6

                                               Wykonanie zadania (zadań).                         1     2     3     4     5      6

                                               Wyraz artystyczny prezentacji.                     1     2     3     4     5      6

                                               Wkład pracy.                                                  1     2     3     4     5      6

                                                Współpraca w grupie, życzliwość.               1     2     3     4     5      6

                                               Rzetelność , terminowość.                            1     2     3     4     5      6

                                               Wykonanie zadania ( zadań).                        1     2     3     4     5      6

                                               Wyraz artystyczny prezentacji.                     1     2     3     4     5      6

                                               Wkład pracy.                                                  1     2     3     4     5      6

                                               Współpraca w grupie, życzliwość.                1     2     3     4     5      6                                                     

                                               Rzetelność, terminowość.                             1     2     3     4     5      6

                                               Wykonanie zadania ( zadań).                        1     2     3     4     5      6

                                               Wyraz artystyczny prezentacji.                     1     2     3     4     5      6

                                               Wkład pracy.                                                  1     2     3     4     5      6

                                               Współpraca w grupie, życzliwość.                1     2     3     4     5      6

                                               Rzetelność, terminowość.                             1     2     3     4     5      6

                                               Wykonanie zadania ( zadań)  .                      1     2     3     4     5      6

                                               Wyraz artystyczny prezentacji.                     1     2     3     4     5      6                                              

                                               Wkład pracy.                                                  1     2     3     4     5      6

Załącznik nr 6                                                                                   Rok szkolny………………………….

OCENA  PRACY UCZNIÓW PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

Temat projektu:________________________________________________________

Opiekun projektu: _____________________________________________________

Uczeń                                                 Klasa                                      Ocena*

1………………………………………                        ………………                   ………………………

2………………………………                        ………………                   ………………………

3………………………………                        ………………                   ………………………

4………………………………                        ……………….                  ………………………

5………………………………                        ………………                   ………………………

6……………………………….                       ……………….                  ………………………

*wyrażona w skali ocen zachowania

__________________________

Wyjątki z WSO

wzorowe – (uczeń) wykazał się dużą samodzielnością i kreatywnością na każdym etapie realizowanego projektu edukacyjnego, wzorowo pełnił określoną funkcję w zespole, wspierał działania innych członków zespołu;

bardzo dobre – (uczeń) aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizowanego projektu edukacyjnego, samodzielnie wykonał powierzone mu zadania, bezkonfliktowo współpracował w grupie;

dobre – ( uczeń) uczestniczył w większości działań projektu edukacyjnego, wykonał przydzielone mu zadania, współpracował w zespole;

poprawne – ( uczeń) brał udział w części zadań projektowych, podczas wykonywania zadań korzystał z pomocy innych członków zespołu, czasami opóźniał pracę lub stwarzał problemy;

nieodpowiednie – (uczeń) przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego, ale nie zrealizował żadnego z przydzielonych mu zadań, mimo wsparcia udzielonego mu przez pozostałych członków zespołu, często opóźniał pracę lub stwarzał konflikty;

naganne – ( uczeń) odmówił udziału w projekcie gimnazjalnym lub był członkiem zespołu projektowego, ale nie wykonał żadnych zadań, celowo utrudniał pracę innym.

Załącznik nr 7                                                                                   Rok szkolny…………………..

Gimnazjum nr 8

w Zespole Szkół Sportowych nr 58

Opiekun projektu:__________________________________________________

INFORMACJA   O   REALIZACJI   PROJEKTU   EDUKACYJNEGO

___________________________, uczeń/uczennica klasy________ brał/brała udział w

realizacji projektu edukacyjnego pt. _____________________________________

_________________________________________________________________

w roku szkolnym_________________________

…………………………………                                   …………………………………..

miejscowość, data                                                                podpis opiekuna projektu

                                                                                  ……………………………………….

                                                                                              podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 8                                                                                   Warszawa, dnia ………………………

……………………………………………….

imię i nazwisko rodzica ( opiekuna prawnego)

………………………………………………….

…………………………………………………

adres zamieszkania

                                                                                              Dyrektor Gimnazjum nr 8

                                                                                              im. E Lokajskiego

                                                                                              w Warszawie

                        Wniosek o zwolnienie z realizacji projektu edukacyjnego

                                   w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z realizacji projektu edukacyjnego mojego dziecka

………………………………………………………………………ur. ……………………………..

 ( imię i nazwisko ucznia)                                                                             ( data urodzenia)

w…………………………………. ucznia klasy…………… w związku z ………………………..

            ( miejsce urodzenia)

……………………………………………………………………………………………………….

Załączone dokumenty:

1.      ………………………………………………………………………..

2.      ………………………………………………………………………..

3.      ……………………………………………………………………..

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie wniosku.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          ……………………………….

                                                                                                          ( imię i nazwisko opiekuna)

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: