REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCY W

Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły lub
w świetlicy szkolnej w wyznaczonym terminie.
2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok odbywa się w kwietniu i maju roku poprzedzającego dany rok szkolny.
3. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy można pobrać od dnia 30 marca w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy.
4. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy, wypełnione należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli świetlicy w wyznaczonym terminie.
5. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – IV oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przyjęcie do świetlicy szkolnej przysługuje uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole.
6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły. Komisja zbiera się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
7. Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:
a) Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba (zastępca Dyrektora Szkoły)
b) Pedagog
c) Dwóch wychowawców świetlicy
8. Z każdego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony jest protokół.
9. Listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej wywieszane są na tablicy ogłoszeń szkolnych.
10. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły.
11. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy ze stanem faktycznym, dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
12. Rodzic (opiekun prawny) wypełniając Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.
13. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy, a nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia – do obniżenia oceny z zachowania.
14. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły.
15. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 1 września, a kończy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej oraz Regulamin Świetlicy są zgodne ze Statutem Zespołu Szkół Sportowych nr 58 w Warszawie.


Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2013r.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: