Art. 1

1.   Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 8 w Warszawie (zwany dalej Samorządem) zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły,

2.   Samorząd jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii lub organizacji politycznych,

3.   Samorząd Gimnazjum współpracuje z Samorządem Szkoły Podstawowej, Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.

Art. 2

1.   Władzami Samorządu są:

a)   Zarząd

b)   Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych (zwana dalej Radą)

c)   Komisja Rewizyjna

Art. 3

1.   Zarząd Samorządu stanowią:

a)   Przewodniczący

b)   Zastępca

c)   Sekretarz

2.   Zarząd wybierany jest w wyborach powszechnych i tajnych przez uczniów klas I-III

3.   Kadencja Zarządu trwa 1 rok kalendarzowy.

4.   W okresie trwania roku szkolnego Samorząd w zależności od potrzeb może dokonywać zmian w składzie Zarządu.

5.      Do kompetencji Zarządu należy:

a)   Kierowanie bieżącą pracą Samorządu,

b)   Reprezentowanie Samorządu przed Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców,

c)   Prowadzenie dokumentacji Samorządu,

d)   Prowadzenie gospodarki finansowej.

Art. 4

1.   Rada składa się w z przedstawicieli wszystkich klas wybranych przez uczniów
w klasach,

2.   Do jej kompetencji należy:

a)   Uchwalanie Regulaminu Samorządu oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek,

b)   Podejmowanie uchwał dotyczących głównych działań i akcji Samorządu,

c)   Organizacja akcji Samorządu,

3.   Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Samorządu lub osoba przez niego upoważniona,

4.   Zebraniami Rady kieruje Przewodniczący Samorządu.

Art. 5

1.   Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej Samorządu

a)   W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybieranych przez Radę,

b)   Komisja kontroluje pracę Zarządu i minimum raz na semestr przedstawia sprawozdanie Radzie.

Art. 6

1.   Do zadań władz Samorządu Uczniowskiego należy:

a)   czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Szkoły,

b)   współdziałanie w podejmowaniu decyzji dotyczących społeczności uczniowskiej,

c)   pomoc w rozwiązywaniu spornych kwestii w relacjach uczeń- uczeń i uczeń- nauczyciel,

d)   przyczynianie się do estetycznego wyglądu Szkoły,

e)   organizowanie imprez ogólnoszkolnych oraz udzielanie pomocy w organizowaniu imprez przez poszczególne klasy,

f)    współpraca z organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie Szkoły.

2.   Decyzje Samorządu podejmowane są w drodze głosowania – większością głosów podczas zebrań Rady.

Art. 7

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrekcję  Szkoły. Opiekun uczestniczy w zebraniach Rady Samorządu.

Art. 8

1.   W ramach Samorządu Uczniowskiego działają trzy sekcje:

a)   organizatorska,

b)   dekoratorska,

c)   porządkowa,

2.   Skład poszczególnych sekcji ustala Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego w porozumieniu z pozostałymi członkami Samorządu Uczniowskiego

3.   W razie potrzeb ilość, rodzaj i skład sekcji mogą ulec zmianie.

4.   Nad pracą sekcji czuwają Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Samorządu 

Art.  9

1.   Regulamin uzyskuje moc obowiązującą po przyjęciu go przez Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną w drodze głosowania oraz akceptacji przez Dyrektora Szkoły.

2.   W zależności od potrzeb Samorząd Uczniowski może dokonywać uzupełnień lub zmian w Regulaminie; zmiany te staną się obowiązujące po ich akceptacji przez Dyrektora Szkoły.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: