Podstawa prawna:

1.      Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

3.      Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1487

4.      Statut Zespołu Szkół Sportowych nr 58 w Warszawie

ROZDZIAŁ I

Organizacja pracy zespołów

§ 1.

Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.

§ 2.

1.  Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

1)      Planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;

2)      Koordynowania działań w szkole;

3)      Zwiększenia skuteczności działania;

4)      Ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;

5)      Zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;

6)      Doskonalenia współpracy zespołowej;

7)      Wymiany doświadczeń między nauczycielami;

8)      Wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;

§ 3.

1. W zespole powołuje się zespoły stałe i doraźne.

1)      Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.

2)      Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.

3)       Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.

4)      Przewodniczącego stałego zespoły powołuje dyrektor szkoły. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu.

5)      Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje wicedyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 10 września każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.

6)      Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi

szkoły w terminie do 20 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.

7)      Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.

8)      Protokół z zebrania sporządza przewodniczący lub sekretarz zespołu najpóźniej

w terminie 7 dni od posiedzenia zespołu. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu.

9)      W protokole zebrania zespołu odnotowuje się porządek posiedzenia, syntetycznie

opisuje się jego przebieg, ustalenia końcowe, wykaz obecności. Protokół podpisuje

przewodniczący i sekretarz.

10)  Członek zespołu jest obowiązany do realizacji ustaleń zespołu nawet wtedy, gdy zgłosił odrębne stanowisko w sprawie.

11)  W przypadku odrębnych stanowisk w sprawie, przewodniczący zarządza głosowanie.

Głosowanie jest jawne. Warunkiem ważności głosowania jest bezwzględna większość przy co najmniej 50% obecności. W sytuacji, gdy głosowanie jest nierozstrzygnięte decyzję podejmuje przewodniczący.

12)  Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku

sprawozdanie z prac zespołu.

13)  Na początku każdego roku szkolnego odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy wicedyrektor szkoły.

14)  Każdy zatrudniony nauczyciel jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego

zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.

15)  Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

16)  Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.

17)  Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań,

ROZDZIAŁ II

Rodzaje zespołów i ich zadania

§ 4.

1.      Powołuje się następujące stałe zespoły:

2)      Zespół edukacji wczesnoszkolnej

3)      Zespół Nauczycieli Bloku Humanistyczno

4)      Zespół Nauczycieli Bloku Matematyczno – Przyrodniczego;

5)      Zespół Nauczycieli Języków Obcych;

6)      Zespół ds. Sportu;

7)      Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej;

8)      Zespół Analiz Jakościowej i Ilościowej egzaminów i sprawdzianu wewnętrznych i zewnętrznych;

2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:

1)      Zespołu Bloku Humanistyczno : nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, wychowania do życia w rodzinie, religii/etyki, sztuki;

2)      Zespołu Bloku Matematyczno – Przyrodniczego: nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, zajęć technicznych;

3)      Zespołu Języków Obcych: wszyscy nauczyciele języków obcych prowadzonych w szkole;

4)      Zespołu ds. Sportu: nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa;

5)      Zespołu Analiz Jakościowej i Jakościowej egzaminów i sprawdzianu wewnętrznego i zewnętrznego: zespołów bloku humanistyczno, matematyczno-przyrodniczego, j. obcych;

6)      Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej: nauczyciele wskazywani

corocznie poprzez zarządzenie przez dyrektora szkoły.

3. Zadania Zespołów Przedmiotowych :

1) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów;

1)      korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia;

2)      ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym;

3)      wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych

przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach

edukacyjnych;

4)      opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów;

5)      analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;

6)      dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia;

7)      opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym;

8)      opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych;

9)      wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie

scenariuszy zajęć;

10)  wewnętrzne doskonalenie;

11)  dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;

12)  ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie

o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;

13)  organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych;

14)  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć

pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych.

15)  inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.

4.      Zadania Zespołu Analiz i Badań Edukacyjnych:

1)      opracowanie planu badań edukacyjnych na każdy rok szkolny;

2)      pomoc w dokonywaniu jakościowej analizy wyników badań (sprawdzianów, testów

kompetencji, próbnych egzaminów/sprawdzianów/) przez nauczycieli uczących;

3)      pomoc nauczycielom w analizie jakościowej i ilościowej wyników

egzaminów/sprawdzianów zewnętrznych z zastosowaniem technologii EWD i

przygotowanie opracowania wraz z wnioskami do dalszej pracy;

4)      prowadzenie szkoleń nauczycielom z zakresu ewaluacji wyników nauczania;

5)      prezentowanie opracowań na posiedzeniach Rady pedagogicznej.

5.      Zadania Zespołu ds. Sportu i Rekreacji:

1)      opracowanie harmonogramu i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w szkole;

2)      opracowanie kalendarza zawodów, rozgrywek sportowych;

3)      opracowanie i aktualizacja wymagań edukacyjnych w wychowania fizycznego na

poszczególne oceny szkolne;

4)      dokumentowanie osiągnięć sportowych; popularyzacja tych osiągnięć na terenie

szkoły i na stronie www;

5)      opiniowanie zgłaszanych programów nauczania, w tym edukacji zdrowotnej;

6)      wypracowanie zasad dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości

uczniów z dysfunkcjami ruchu, koordynacji ruchowo-wzrokowej, motoryki, zaburzeń

somatycznych i innych specjalnych potrzeb edukacyjnych;

7)      organizowanie współzawodnictwa międzyklasowego i międzyszkolnego

w gminie/powiecie;

8)      propagowanie zdrowego stylu życia wśród nauczycieli i uczniów ( gazetki, pogadanki);

9)      wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie

scenariuszy zajęć;

10)  wewnętrzne doskonalenie;

11)  wnioskowanie o zakup sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych.

12)  dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;

13)  ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie

o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;

14)  inne wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek członków zespołu.

6.      Zadania Zespołu /zespołów ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:

Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole w tym w szczególności:

1)      ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2)      określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia

posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych

w orzeczeniu lub opinii;

3)      określenie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych ucznia;

4)      dokumentowanie ustaleń z posiedzeń zespołu;

5)      zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego;

6)      określenie działań wspierających rodziców ucznia;

7)      w zależności od potrzeb określa zakres współdziałania z poradniami

specjalistycznym, organizacjami pozarządowymi lub innymi działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży;

8)      dokonywania okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9)      dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania

ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nie rzadziej

niż raz w roku);

10)  podejmowanie działania mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Zespoły samokształceniowe powołuje się w celu wzajemnego wsparcia w pracy

nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego oraz doskonaleniu

umiejętności pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

ROZDZIAŁ III

Obowiązki i odpowiedzialność przewodniczącego zespołu

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego zespołu należy:

1)      organizowanie pracy zespołu –organizacja struktury wewnętrznej, przydział zadań

poszczególnym członkom, ustalenia zasad komunikacji i dokumentowania pracy;

2)      opracowanie we współpracy z pozostałymi planu pracy i harmonogramu spotkań

zespołu;

3)      zawiadamianie członków zespołu w wyznaczonym czasie o terminie i miejscu

spotkania, a także porządku obrad;

4)      do 10 września każdego roku szkolnego przeprowadzenia zebrania organizacyjnego;

5)      przedstawianie dyrektorowi planu pracy, harmonogramu oraz projektów

wypracowanych opinii, ustaleń, stanowisk w sprawach, którymi zajmował się zespół;

6)      opracowanie sprawozdania z prac zespołów po każdym okresie nauki

i przedstawienie ich treści na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

7)      udział w zebraniach przewodniczących zespołów organizowanych przez

wicedyrektora szkoły;

8)      motywowanie nauczycieli do aktywnej pracy na rzecz zespołu;

9)      wnioskowanie do dyrektora szkoły o nagrody i wyróżnienia za efektywną i twórczą

pracę w zespole;

10)  organizowanie współpracy z innymi zespołami celem koordynacji działań;

11)  współpraca z dyrektorem szkoły.

2.Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:

1)      zgodność podejmowanych działań ze statutowymi celami szkoły;

2)      wyniki pracy zespołu;

3)      dokumentowanie pracy zespołu

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 6.

Praca zespołów podlega nadzorowi pedagogicznemu.

§ 7.

Zmiany w dokumencie wprowadza się na zasadach takich samych zasadach jakie

obowiązują przy jego opracowaniu.

ROZDZIAŁ V

Przepisy przejściowe

§ 8.

W roku szkolnym 2015/2016 pierwsze posiedzenie zespołów odbędą się w terminie do 10

października.

§ 9.

Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 20 października.

……………………………

               (podpis dyrektora)

Przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu 21.09.2015 r.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: