w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272

I. Podstawa prawna WSDZ

·       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)

·       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)

·       Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z późn.zm.)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm.), zmienione rozporządzeniem

·       Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 323)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643)

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1601), zmienione rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1322)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1679)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U z 2018 r.poz.  1675)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639)

II. Założenia systemu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych przez młodzież. Jest to  długi proces decyzyjny, który obejmuje etap przygotowawczy, etap podjęcia decyzji i etap jej realizacji. Niezbędna jest zatem pomoc i opieka we wspomaganiu i przyspieszaniu dojrzałości do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych. Wspieranie procesu planowania kariery edukacyjno –zawodowej jest jednym z głównych zadań szkoły i powinno mieć charakter systemowy.

System tworzą wszyscy nauczyciele na czele  z Koordynatorem Doradztwa Zawodowego – nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora do inicjacji i organizacji różnego rodzaju zajęć i działań wychowawczych związanych z podjęciem decyzji edukacyjno – zawodowych.

Wewnątrzszkolny  System Doradztwa Zawodowego jest spójny z Warszawskim Systemem Doradztwa Zawodowego oraz jest integralną części Programu Wychowawczego Szkoły. W  ramach rocznego Planu Pracy Szkoły wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej współpracują na rzecz wprowadzania treści z doradztwa zawodowego do treści różnych przedmiotów szkolnych, lekcji wychowawczych i zebrań z rodzicami. 

Szkoła powinna nie tylko dostarczać uczniom informacji na temat możliwości dalszych dróg kształcenia i rynku pracy, ale również zachęcać uczniów do udziału w różnego rodzaju kołach zainteresowania, projektach, konkursach, działalności w organizacjach szkolnych, każdej formie kreatywności na terenie i na rzecz szkoły, by stworzyć mu warunki poznania siebie, swoich umiejętności i możliwości, samodzielnego i świadomego decydowania o tym, w jaki sposób je wykorzystać. Uczeń kończący szkołę i wchodzący na rynek pracy powinien być przygotowany przez szkołę oraz  dom do planowania kariery zawodowej.

III. Cele programu

Celem ogólnym wszystkich działań systemu jest przygotowanie uczniów do wyboru szkoły, kierunku kształcenia lub zawodu poprzez pobudzanie do samopoznania i zdobywanie wiedzy niezbędnej do właściwego planowania kariery.

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Cele operacyjne  dotyczą poszczególnych grup uczestniczącym w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego:

a) Uczniowie:

– potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń, rozwijają swoje pasje

– posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,

– znają system kształcenia oraz ofertę szkół ponadpodstawowych,

– znają zasady rekrutacji i terminarz rekrutacyjny,

– wybierają zawód i szkołę po dokonaniu konfrontacji własnych predyspozycji z wymaganiami szkoły i zawodu,

– znają źródła informacji edukacyjnej i zawodoznawczej,

b) Nauczyciele:

– rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów

– wspierają decyzję zawodowo – edukacyjną swoich uczniów,

– realizują metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową tematy zawodoznawcze.

c) Rodzice:

– znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,

– znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji,

– wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych i problemowych

– są doradcami sowich dzieci w procesie wyboru szkoły i zawodu

Formy i metody pracy

a) Działania skierowane do uczniów

·       rozmowy  i wywiady  doradcze z doradcą zawodowym z poradni, psychologiem i pedagogiem szkolnym

·       diagnozowanie predyspozycji zawodowych poprzez metody testowe, kwestionariusze, ankiety

·        prowadzenie tablicy informacyjnej z zakresu doradztwa zawodowegoprowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym.

·       organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy, festiwale czy prezentacje zawodów;

·        wycieczki zawodoznawcze oraz wyjazdy na Targi edukacyjne, Dni Otwarte Centrum Kształcenia Praktycznego

·       stwarzanie uczniom klas VII–VIII możliwości udziału w ramach zajęć edukacyjnych w zajęciach u pracodawców lub w centrach kształcenia praktycznego – zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami;

·       spotkania z absolwentami, przedstawicielami zawodów

·       spotkania  z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych

·       prowadzenie godzin wychowawczych zgodnie  z programem „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”

·        projekcje filmów zawodoznawczych

·       organizowanie konkursów promujących zainteresowania uczniów i wolontariatu w szkole

b) działania skierowane do nauczycieli

•       umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;

•       udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;

•       wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.

C) działania skierowane do rodziców

·        organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole; • prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;

·        informowanie o targach edukacyjnych;

·         udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: stronę www szkoły, , tablice informacyjne, e-dziennik);

·         włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są realizowane:

• podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzonych przez doradcę zawodowego , które wynikają z ramowych planów nauczania;

• w trakcie bieżącej pracy z uczniami w trakcie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców – m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli) ;

• podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (jak np. szkolne targi edukacyjne, projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, w wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy

Realizatorzy i sojusznicy realizacji WSDZ

Dyrektor:

• odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; • współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;

• wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;

• zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

Doradca zawodowy:

• określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

• pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

• prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

• wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

• prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów.

• systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;

• planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

• gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;

• współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;

• przygotowuje projekt WSDZ;

• gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym;

• współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Wychowawcy:

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

• eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

• włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

• realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;

• wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;

• współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

• eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

• przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych; • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Specjaliści:

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

• włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;

• współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

• włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego

• udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego.

Sojusznikami szkoły w obszarze doradztwa zawodowego są

1)     Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP), do których zadań należy:

• diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;

• udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery; • prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego;

• prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;

• tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Warszawskie Centrum Doradztwa Zawodowego, do którego zadań należy”

• organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym,

• tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym,

• przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego

Szkoły ponadpodstawowe (szkoły programowo wyższe):

• udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej i zawodowej oraz zasad rekrutacji, itp.;

• prowadzenie laboratoriów, wykładów i warsztatów, rozwijających zainteresowania uczniów;

• organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym – szczególnie dla klas VII i VIII;

• organizowanie Dni Otwartych dla uczniów klas VII i VIII.

Centra kształcenia praktycznego (CKP):

• organizowanie dla uczniów lekcji zawodoznawczych;

• współorganizowanie konkursów zawodoznawczych;

• organizowanie dla uczniów zajęć rozwijających ich zainteresowania i pasje;

• współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym;

• informowanie uczniów ostatnich klas o możliwości odbywania zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.

V. Tematyka zajęć z doradztwa zawodowego

Klasy I – III

Tematyka poruszana na zajęciach z zakresu kształcenia ogólnego

– poznanie siebie (zainteresowania i mocne strony)

– zawody w bliższym i dalszym otoczeniu

– znaczenie pracy dla człowieka

– planowania własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych

Klasy IV – VI

Tematyka poruszana na zajęciach z kształcenia ogólnego i godzinach wychowawczych

– poznanie własnych zasobów (zainteresowania, mocne strony, kompetencje, prezentacja zainteresowań i uzdolnień)

– świat zawodów i rynek pracy (zawody charakterystyczne dla poszczególnych grup, znaczenie pracy dla człowieka, materialny aspekt pracy

– planowanie własnego rozwoju

Klasy VI – VII

Tematyka poruszana na godzinach wychowawczych, zajęciach kształcenia ogólnego, a także zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego w wymiarze 10 godzin rocznie w klasach 7. I 8.

Klasa 7.

Tematyka zajęć:

1)     Czym będziemy się zajmować na zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego?

2)     Wszyscy jesteśmy zdolni!

3)     Czym się interesuję? cz. 1

4)     Czym się interesuję? cz. 2

5)     Umiejętności a zawód

6)     Osobowość a praca

7)     Jaki mam temperament?

8)     Praca w zespole jako jedna  kompetencji kluczowych

9)     Zawody w moim najbliższym otoczeniu

10)   Podsumowanie wiedzy o sobie – portfolio

Klasa 8.

1)     Jak mądrze zaplanować przyszłość edukacyjno- zawodową?

2)     Moje zainteresowania

3)     Moje mocne i słabe strony

4)     Predyspozycje zawodowe

5)     Co mnie motywuje?

6)     Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy

7)     Świat zawodów

8)     Proces rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

9)     Branże przyszłości

10)   Kariera zawodowa w świecie ciągłych zmian

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: