Zakres obowiązków koordynatora do spraw bezpieczeństwa

1. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki we współpracy z organami szkoły.

2. Organizowanie kampanii informacyjnej, publikacji, szkoleń Rady Pedagogicznej.

3. Włączanie się w pedagogizację rodziców.

4. Opracowanie procedur reagowania na zjawiska niepożądane w szkole wynikające z potrzeb szkoły i uczestnictwo w ich ewaluacji.

5. Zbieranie informacji o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu szkole i poza nią, formułowanie wniosków, przedstawienie ich na Radzie Pedagogicznej, podejmowanie stosownych działań.

6. Współpraca z instytucjami i służbami pomagającymi utrzymać bezpieczeństwo w szkole.

7. Odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie akcji ćwiczeniowych z zakresu ewakuacji, reagowania na kryzys zewnętrzny.

8. Koordynowanie działań w czasie wystąpienia kryzysu w szkole (samobójstwo, uprowadzenie, pożar itp.).

9. Podejmowanie działań zabezpieczających miejsce czynu karalnego do momentu przybycia służb specjalistycznych lub policji.

10. Występowanie w roli rzecznika z mediami.

11. Pełnienie dyżuru raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w celu zbierania informacji ze środowiska lokalnego i od rodziców.

12. Podejmowanie działań interwencyjnych związanych z bezpieczeństwem w momencie nieobecności dyrektora w szkole.

13. Dokumentowanie podejmowanych działań.

14. Sprawozdawczość dwa razy do roku w formie wniosków do pracy szkoły.

15. Odpowiedzialność służbowa przed dyrektorem Szkoły.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: