Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


PROCEDURA

prowadzenia konsultacji

Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272

im. Eugeniusza Lokajskiego
Opracowana na podstawie wytycznych sanitarnych GIS, MZ i MEN dla szkół oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


1. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

2. Rodzice uczniów klas 8 zgłaszają potrzebę oraz zakres konsultacji do Dyrektora Szkoły.

3. Dyrektor Szkoły ustala terminy / harmonogram konsultacji oraz wskazuje nauczyciela, który konsultacje będzie prowadził.

4. Nauczyciel prowadzący konsultacje ustala z rodzicami sposób ich odbycia - tradycyjny lub on-line.

5. W konsultacjach prowadzonych w tradycyjny sposób nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

6. W konsultacjach prowadzonych w tradycyjny sposób nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją, albo mają objawy choroby.

7. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

8. W celu szybkiego kontaktowania się z rodzicami w przypadku złego samopoczucia ucznia, rodzice uczniów uczestniczących w konsultacjach, mają obowiązek przekazać do wiadomości nauczyciela numer telefonu.

9. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, o czym niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni.

10. Uczniowie oczekują na zajęcia w wyznaczonym miejscu, zachowując dystans społeczny 2 metrów.

11. Przed wejściem na teren placówki obowiązuje dezynfekowanie rąk.

12. W szkole uczeń dbał o zachowanie z nauczycielem, innymi uczniami i pracownikami szkoły odpowiedniego dystansu społecznego - 2m.

13. Uczeń może wnieść na teren szkoły wyłącznie przedmioty, które można zdezynfekować oraz niezbędne podręczniki i przybory.

14. W przypadku zajęć grupowych zespół uczestników jest dostosowany do potrzeb uczniów przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć - praca indywidualna lub w grupach o stałym składzie maksymalnie do 5 osób.

15. Jeden stolik przypada na jednego ucznia.

16. Osoby przebywające na terenie szkoły powinny unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki.

17. W szkole obowiązują zasady higieny:

- mycie i dezynfekcja rąk,

- zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania, następnie jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.

18. Osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłony ust i nosa oraz informować uczniów o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

19. Na terenie szkoły obowiązuje korzystanie z koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

20. W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów.

21. Na terenie placówki obowiązuje regularne wietrzenie pomieszczeń, czyszczenie powierzchni wspólnych oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych, w szczególności po zakończeniu zajęć przez uczestnika

(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników, a także przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. Mycie lub dezynfekowanie sprzętu: biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy, odbywa się po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników (nie rzadziej niż co 45 minut).

22. Obowiązuje stosowanie się przez wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz śledzenie przez osoby dorosłe informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

24. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Halina Hajnosz

Dyrektor SPS nr 272


Copyright © 2015-2020. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.