Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.


Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 na rok szkolny 2020/2021 Informacje

Próby sprawności fizycznej 2020

kl. 1 SP
termin godzina
09.03.20 (poniedziałek) - 16.30
10.03.20 (wtorek) - 18.30
11.03.20 (środa) - 16.30
12.03.20 (czwartek) - 18.30

Miejsce - sala gimnastyczna SPS nr 272,

ul. Piaseczyńska 114/116


UWAGA!!!
Przed wykonaniem przez dziecko próby (w terminie określonym w systemie rekrutacji) należy złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru o przyjęcie dziecka do szkoły sportowej najpóźniej do dnia 6.03.2020 (bez względu na numer pozycji na liście preferencji szkół).
Dziecko musi posiadać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia próby sprawności fizycznej. Zaświadczenie należy przedstawić trenerowi przed próbą!


Szanowni Państwo,


Zmiana harmonogramu rekrutacji do klas 4 (aktualizacja 20.05.2020)

W związku z ustalonym na 23-27 marca terminem składania dokumentów w rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych rodzice mogą przesłać na adres szkoły skan wniosku i dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły/oddziału).

Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych - w tym zmiana terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do tych klas - są uzależnione od decyzji i komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej.


NOWY Harmonogram (aktualizacja 20-05-2020)

Podanie o przyjęcie do szkoły (wordpdf)

Podanie w wersji elektronicznej można przesłać do sekretariatu sp272@sportowa.waw.pl


kl. 4 SP
termin godzina (aktualizacja 20.05.2020)

UWAGA - termin prób sprawności uległ zmianie

Nowy termin 1 - 5.06.2020 - godz 17.00

Miejsce - sala gimnastyczna SPS nr 272,

ul. Piaseczyńska 114/116

Termin wykonania próby należy wcześniej uzgodnić telefonicznie 22 841 66 81.


UWAGA!!!
Dziecko musi posiadać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia próby sprawności fizycznej. Zaświadczenie należy przedstawić trenerowi przed próbą!
Szanowni Rodzice!
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Klasa "0"

System rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

od 3 marca 2020 r. do 19 marca 2020 r. do godz. 20:00 (czwartek)

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

Harmonogram (aktualizacja 31-03-2020)


Klasa 1

System rekrutacji szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

od 3 marca 2020 r. do 6 marca 2020 r. do godz. 16:00 (piątek)

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

Harmonogram (aktualizacja 31-03-2020)


Wszystkich zainteresowanych nauką w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie zapraszamy do udziału w próbach sprawności fizycznej.
Rekrutacja do szkół podstawowych

Klasa 1

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Klasa 4

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021


Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

obowiązujące w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272

im. Eugeniusza Lokajskiego

 

 

I. Ogólne zasady rekrutacji.

1. Rekrutacja w Szkole prowadzona jest w czterech etapach:

a) rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

b) rekrutacja do klasy 1 sportowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

c) rekrutacja  do kl. 4 sportowej ośmioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

d) rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas sportowych (prowadzona w ciągu całego roku szkolnego).

2. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie:

a) zamieszkali w m.st. Warszawa i okolicach,

b) posiadający bardzo dobry stan zdrowia

3. Kryteria przyjęć do klas sportowych  są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Komisję do spraw rekrutacji powołuje Dyrektor Szkoły zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Rekrutacja  przeprowadzana jest zgodnie z terminarzem określanym w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty i prowadzana jest drogą elektroniczną

II. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

2. Kwalifikowanie kandydatów i ustalanie list przyjętych.

3. Sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

4. Ustalenie list przyjętych.

5. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do  Dyrektora Szkoły.

III. Próby sprawności fizycznej organizowane są pod kątem uprawianych w szkole dyscyplin sportowych:

Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są dla każdej dyscypliny sportu na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe właściwe dla danego sportu:

1. Lekkoatletyka - zobacz

2. Piłka ręczna - zobacz

3. Pływanie - zobacz

4. Szermierka

IV. Profile grup sportowych.

1. W Szkole tworzy się grupy sportowe o profilu:

a) lekkoatletyka dziewcząt i chłopców,

b  piłka ręczna dziewcząt i chłopców,

c) pływanie dziewcząt i chłopców w klasach 4 - 8,

d) szermierka kl. 1, kl. 4,

e) grupa interdyscyplinarna,

f) nauka pływania w kl. 1 - 3

2. W klasach III Szkoły Podstawowej nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają testy sprawności fizycznej na podstawie których oceniają możliwości dzieci w stosunku do prowadzonych w szkole dyscyplin sportowych.

3. Do grupy interdyscyplinarnej przyjmowani będą uczniowie uprawiający inne niż prowadzone w Szkole dyscypliny sportowe np.: gimnastyka artystyczna, tenis ziemny, judo, łyżwiarstwo, piłka nożna po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia z klubu.

4. Grupy sportowe łączy się w klasy zgodnie z zatwierdzonym przez jednostki samorządu terytorialnego arkuszem organizacji pracy Szkoły.


Test sprawności

Copyright © 2015-2020. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.