Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych,
 • rozwijanie zainteresowań,  zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

 

II. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekroczyć 25 osób.
 3. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczestniczące na zajęciach sportowych (basen) z powodu przebytej choroby.
 4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 5. Świetlica jest czynna w godzinach od 700 - 800 oraz 1030-1730. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców oraz jest zgodny z harmonogramem pracy świetlicy ustalonym na dany rok szkolny.
 6. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.
 7. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.


III. ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy opracowanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Zadania planu są zgodne z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje wicedyrektor szkoły.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy.
 4. Rodzice w karcie zgłoszeń określają czas pobytu dziecka w świetlicy oraz osoby upoważnione do odbioru.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.


IV. ZADANIA NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.


V. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

 

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7 - 8 oraz 10.30 - 17.30.

 1. Z uwagi na specyfikę szkoły ( szkoła sportowa, nierejonowa) do świetlicy uczęszczają dzieci klas 1-3 zgłoszone przez rodziców.
 2. W razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją.
 3. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu.
 4. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszeń do pobrania w sekretariacie szkoły).
 5. Kwalifikacji i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor szkoły, nauczyciele-wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny.


Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

 

Uczestnik zajęć świetlicowych ma prawo do:

 1. właściwe zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. swobodnego wyrażania i przekonań,
 4. poszanowania godności osobistej,
 5. ciszy, spokoju i wypoczynku,
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. korzystania z wyposażenia świetlicy,
 8. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.


Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do: 

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. odnoszenie się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek i kolegów oraz innych pracowników szkoły,
 4. utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu,
 5. pomagania uczniom potrzebującym pomocy,
 6. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 7. zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia poza świetlicę,
 8. aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.


Kary i nagrody wobec wychowanków

 

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

a. pochwały ustnej,

b. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

c. dyplomu.

 

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszenie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

a. upomnienie ustne,

b. ostrzeżenie w obecności grupy,

c. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy o złym zachowaniu.

 

Za umyślne zniszczenia i szkody spowodowane przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia.

 

VI. PRACOWNICY ŚWIETLICY

 1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele-wychowawcy.
 2. Wychowawcy świetlicy podlega wicedyrektorowi szkoły.
 3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli-wychowawców świetlicy.


VII. DOKUMENTACJA

 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;
 2. tygodniowe plany pracy grup wychowawczych;
 3. dzienniki zajęć (jeden na grupę);
 4. karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 5. Regulamin świetlicy szkolnej.

 


 

Regulamin korzystania  ze świetlicy

 

Ś wietlica jest czynna w godzinach 7 - 8 oraz 10.30 - 17.30

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I  dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I  nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

J esteśmy kulturalni.


A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.


K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na   powietrzu.

 

D bamy o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej.

usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.Copyright © 2015-2020. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.