Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie

Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.


Ramowy plan „Zimy w mieście 2021”


Procedura zwrotu opłat za wyżywienie i opiekę.

(zgodnie z pkt. 11 Regulaminu FPE)

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 15 lutego 2021 r., po spełnieniu następujących warunków:
· do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
· do 22 stycznia 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 według wzoru - udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica
ze zwrotu opłat.

UWAGA!
Składamy dwa wnioski – oddzielnie zwrot za opiekę i oddzielnie za wyżywienie.
Wnioski można składać osobiście w sekretariacie szkoły ( 8.00-16.00) lub drogą elektroniczną na adres : sp272@sportowa.waw.pl

Proszę o terminowe składanie wniosków !
Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.


Wniosek o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021

Pliki - pdf - wordZgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej 
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

Warszawska Akcja "Zima w Mieście" odbędzie się w dniach od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

W okresie ferii warszawscy uczniowie z klas I-IV będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej - zgodnie z wytycznymi MEN.

Jak się zapisać?

Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00 i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Zapisywać się można pod adresem 

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: 

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz
z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00
do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
w Warszawie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie 

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Zapraszamy!Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE) w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie


1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima w Mieście” 2021 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

· posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

· złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1

· przestrzeganie regulaminu FPE oraz procedur obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).

4. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych) z wyjątkiem: pierwszego tygodnia ferii zimowych, który trwa 4 dni – środa 6 stycznia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy.

5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 15 lutego 2021 r.,

po spełnieniu następujących warunków:

· do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego,

· e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

· do 22 stycznia 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności

za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 według wzoru- udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

· opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 19 1030 1508 0000 0005 5092 5001

· posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 63 1140 2004 0000 3602 5084 2099

14. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.

15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.

16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

18. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2021 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

19. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2021.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

1 Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.


Copyright © 2015-2020. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.