“Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”. Jan Paweł II, 11.06.1999 r., Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka i czytelnia czynne są codziennie,

od poniedziałku do piątku w godzinach : 800– 1400

Godzina, pomiędzy 1300 a 1400, zarezerwowana jest dla wewnętrznej pracy bibliotekarza i wtedy uczniowie, tylko w wyjątkowych przypadkach, powinni korzystać z usług biblioteki.

Biblioteką opiekuje się nauczyciel bibliotekarz Ewa Błońska.

Biblioteka - zdjęcie 1

Biblioteka - zdjęcie 2

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały, informując o nich i udostępniając je.

W bibliotece nauczyciel pracuje przy użyciu systemu komputerowego Vulcan MOL Optivum, który służy do właściwego i sprawnego organizowania bieżącej pracy biblioteki oraz tworzenia katalogu elektronicznego. Księgozbiór w całości znajduje się komputerowej bazie danych na bieżąco uzupełnianej, wypożyczenia odbywają się szybko, bez długiego oczekiwania.

Wolny dostęp do księgozbioru pozwala czytelnikom na swobodne dokonywanie wyboru pozycji , którą chcemy przeczytać.

Biblioteka - zdjęcie 3

Z naszej biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, absolwenci, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz czytelni systematycznie uzupełniany o nowości książkowe. Gromadzimy literaturę piękną oraz pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) i taki jest układ księgozbioru w wypożyczalni i czytelni.

Działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej:

 1.  
 2. Dział ogólny
 3. Filozofia. Psychologia
 4. Religia. Religioznawstwo. Teologia
 5. Nauki społeczne. Prawo. Administracja
 6. Ten dział od 1961 roku jest wolny. Jego tematykę włączono do działu 8
 7. Matematyka. Nauki przyrodnicze
 8. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
 9. Sztuka. Rozrywka. Sport
 10. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
 11. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

Mamy wydzielony księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe, rzeczowe, albumy, poradniki, kompendia oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy starannie dobrane i dostosowane do wieku naszych uczniów – są one udostępniane na miejscu, w czytelni, oraz wypożyczane na zajęcia lekcyjne.

Biblioteka - zdjęcie 4

W czytelni i wypożyczalni uczniowie mają również do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu oraz drukarkę. Mogą korzystać z ogromnej ilości informacji zamieszczonych w sieci, a także wydrukować to,co im potrzebne do zajęć

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy około 17 500 woluminów. Jest on systematycznie aktualizowany oraz selekcjonowany. Na miejscu udostępniamy także prasę do 2011 roku prenumerowaną przez szkołę. Są to czasopisma dla uczniów i nauczycieli.

Niektóre tytuły to:

 •  Biblioteka w Szkole
 •  Biuletyn Informacyjny IPN-aktualne numery, prenumerata sponsorowana
 •  Matematyka
 •  Mówią wieki
 •  Młody Technik
 •  Język Polski w Szkole Kl. IV-VI
 •  Język Polski w Gimnazjum
 •  Polski w Praktyce
 •  PC World Komputer
 •  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 •  Wszystko dla Szkoły
 •  Emocje
 •  Victor Junior
 •  Victor Gimnazjalista
 •  Życie Szkoły
 •  Mały Artysta

Są także dostępne numery archiwalne następujących czasopism:

 •  National Geographic
 •  Poznaj Świat
 •  Wiedza i Życie
 •  Świerszczyk- oprawione roczniki z lat 1969-1981
 •  Płomyczek-oprawione roczniki z lat 1969-1982
 •  Płomyk-oprawione roczniki z lat 1969-1981
 •  Wally poznaje świat
 •  Wally poznaje historię świata

Zbiory specjalne biblioteki to: filmy edukacyjne na 240 kasetach wideo i 260 płytach CD i DVD, kasety audio oraz multimedialne programy edukacyjne;

W bibliotece dostępny jest także 25 tomowy zbiór polskich filmów na DVD-Filmoteka Szkolna -dar Ministerstwa Kultury.

W bibliotece znajduje się również kronika szkolna obrazująca jej 45 letnią szkoły.

W czytelni biblioteki szkolnej odbywają się także cotygodniowe „Spotkania z ciekawą książką”, na których nauczyciel bibliotekarz czyta dzieciom z klas 1-3, każdej grupie osobno, różnorodne pozycje z literatury polskiej i obcej.

 W BIBLIOTECE:

– Chętnie Cię widzimy
– Nie stawiamy stopni
– Do niczego nie zmuszamy

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

– Wybierać i wypożyczać książki
– Uśmiechać się
– Czytać czasopisma
– Przeglądać ciekawe książki
– Szukać informacji
– Myśleć
– Pytać
– Mieć spokój

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ

 • Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać godziny otwarcia biblioteki.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 30 dni, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 • Za zgodą nauczyciela bibliotekarza książkę można prolongować
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 • Nie można wypożyczonych książek oddawać innemu czytelnikowi.
 • Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie i uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 • Uczeń ma obowiązek dbać o książki i oddawać je w takim stanie, jakim wypożyczył.
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 • Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy.
 • Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 • Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 • Zabrania się podłączania własnych nośników pamięci bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 • Wszelkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 • Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik (odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice).

 

Hasła biblioteczne – słownik

 

Akapit – wcięcie przy lewym marginesie, wydzielające odrębną część całości treściowej

Akcydens – druk okolicznościowy, użytkowy lub informacyjny (np.: ulotka, kalendarz, instrukcja, program, formularz, bilet, karta pocztowa, prospekt) nie będący książką ani czasopismem

Almanach – rocznik zawierający kalendarium wzbogacone informacjami lub poradami, czasem krótkimi opowiadaniami oraz materiałami o charakterze kronikarskim lub antologia zawierająca materiały z jednej dziedziny sztuki lub nauki, których wspólną cechą jest czas powstawania

Aneks – dodatek, załącznik uzupełniający tekst główny

Anonim – utwór autora, którego nazwiska nie udało się ustalić

Antykwariat – sklep z antykami, np. dziełami sztuki, księgarnia specjalistyczna ze starymi publikacjami

Aparat naukowy wydawnictwa – zespół elementów wydawnictwa (publikacji naukowej) stanowiących wykazanie źródłowych materiałów cytowanych, omawianych bądź wykorzystywanych przez autora. Należą do nich przypisy, bibliografia załącznikowa, aneksy, odnośniki do innych tekstów.

Artykuł – utwór naukowy, publicystyczny, literacki, będący samodzielną częścią większych całości (np. czasopisma, wydawnictwa zbiorowego); z reguły omawia problem, wyprowadza wnioski i uogólnienia, zmierzając do udowodnienia postawionej tezy lub uzasadnienia postulatów. Rodzaje artykułów: wstępny, redakcyjny, dyskusyjny, polemiczny, okolicznościowy, popularnonaukowy.

Atlas – zbiór map, planszy, tablic, ilustracji, wybranych tematycznie (np. atlas Europy) i wydanych w postaci luźnego kompletu, książki drukowanej lub programu multimedialnego

Autor – twórca dzieła

Baza danych – zbiór danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ich wykorzystanie, przeszukiwanie z uwzględnieniem różnych kryteriów

Bedeker – książka, przewodnik dla turystów (nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego wydawcy – K. Baedekera – który od 1836 roku publikował w wielu językach popularne przewodniki)

Beletrystyka –utwory literatury pięknej, głównie powieści, nowele, opowiadania

Bibliofilstwo – zamiłowanie do zbierania książek, kolekcjonowania rzadkich i cennych druków

Bibliografia –uporządkowany (np. alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów. Wyróżniamy bibliografię: adnotowaną, bieżącą, narodową, osobową, załącznikową.

Bibliografia adnotowana – bibliografia, w której opisy bibliograficzne uzupełnione są adnotacjami, czyli informacją o treści

Bibliografia osobowa – bibliografia rejestrująca utwory jednego autora lub książki o autorze i recenzje jego dzieł

Bibliografia retrospektywna – bibliografia rejestrująca materiały opublikowane w oznaczonym zamkniętym okresie czasu

Bibliografia załącznikowa – bibliografia będąca spisem źródeł, które autor wykorzystał przy pisaniu utworu, pracy naukowej lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy

Biblioteka – instytucja powołana do gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych. Rodzaje bibliotek: publiczne, szkolne, naukowe, pedagogiczne. Pierwsze biblioteki powstawały od III w. p.n.e. w Egipcie, Chinach, Babilonii, Grecji i Rzymie. W Polsce pierwsze biblioteki katedralne powstały w XI w.; pierwsza biblioteka uniwersytecka – Biblioteka Jagielońska – została założona w XIV w.

Biblioteka narodowa – biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowywanie i trwałe przechowywanie pełnej produkcji wydawniczej państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących państwa. Biblioteka narodowa w Polsce została powołana do życia w 1928 r.

Biblioteka publiczna – biblioteka ogólnodostępna, posiada zbiory o charakterze uniwersalnym

Biblioteka szkolna – biblioteka będąca częścią szkoły; prowadzi działalność informacyjną, pedagogiczną i wychowawczą

Biuletyn – wydawnictwo o określonej lub nieokreślonej częstotliwości ukazywania się, służące do użytku wewnętrznego instytucji lub organizacji, często w postaci broszury

Broszura – książka niewielkiego formatu i objętości – do 64 stron; często nie oprawiona

Copyright (by…) – ,,prawa autorskie zastrzeżone przez”; formuła umieszczona na odwrocie karty tytułowej wraz z nazwą właściciela prawa autorskiego i wskazaniem roku pierwszego wydania

Cymelia – grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych

Czasopismo – wydawnictwo periodyczne; tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, kwartalnik, półrocznik, rocznik. Ze względu na treść dzielą się na: popularnonaukowe, naukowe, społeczno-polityczne, społeczno-kulturalne, literackie, techniczne, itp.

Czytelnia – odrębne pomieszczenie lub wydzielone miejsce w bibliotece przeznaczone do korzystania z księgozbioru podręcznego na miejscu

Dedykacja – poświęcenie komuś utworu, stwierdzone odpowiednią dedykacją autora

Diariusz – dziennik, skrótowy zapis bieżących wydarzeń z życia publicznego lub prywatnego

Drugi obieg wydawniczy – wydawnictwa sporządzane i rozprowadzane nielegalnie, poza cenzurą

Dublet – drugi albo dalszy egzemplarz książki w zbiorach bibliotecznych

Dział czasopisma – stała część czasopisma wyodrębniona ze względu na tematykę, źródło informacji, gatunek dziennikarski, funkcje lub adresata; z reguły wyróżniony odrębnym elementem graficznym, często także tytułem

Działalność informacyjna biblioteki – rodzaj usług, mających głównie formę informacji bibliograficznej, bibliotecznej, katalogowej lub rzeczowej

Edukacja czytelnicza– zajęcia prowadzone w bibliotece, których celem jest przygotowanie grupy potencjalnych użytkowników biblioteki do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, właściwego posługiwania się warsztatem informacyjnym biblioteki

Ekslibris – artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki

Encyklopedia – wydawnictwo zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy lub jednej dziedziny, uporządkowanych najczęściej alfabetycznie

Errata – wykaz błędów i pomyłek dostrzeżonych w trakcie druku lub bezpośrednio po jego zakończeniu, opublikowany najczęściej w postaci osobnej kartki

Felieton – krótki utwór publicystyczny, zawierający komentarz dotyczący tematyki społecznej, politycznej, obyczajowej lub kulturalnej – związanej z aktualnymi wydarzeniami

Format książki – wysokość grzbietu książki mierzona w centymetrach

Gazeta – dziennik, wydawnictwo periodyczne ukazujące się co najmniej dwa razy w tygodniu, zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych, interesujących szerokie kręgi czytelników

Hasło – wyraz decydujący o zaszeregowaniu treści w słowniku, encyklopedii lub katalogu przedmiotowym

Ilustracja – reprodukcja rysunku, wykresu mapy, fotografii, dzieła malarskiego itp. stanowiąca uzupełnienie tekstu

Indeks – wykaz terminów dołączony do wydawnictwa, zawierający hasła występujące w tekście i miejsca, w którym dane hasło się znajduje; ułatwia szybkie docieranie do poszukiwanych w książce informacji

Inicjał – początkowe litery imienia i nazwiska; często ozdobnym drukiem

Inkunabuł – każdy druk wydany w epoce średniowiecza, ręcznie przepisany

Inskrypcja – stary napis (np. hieroglif) wyryty w twardym materiale (np. w kamieniu lub metalu)

ISBN – międzynarodowy znormalizowany numer książki: International Standard Book Number; dzięsięciocyfrowy symbol nadawany od 1971r. wszystkim książkom ukazującym się na świecie

ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego: International Standard Serial Number; symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu – obowiązuje od 1975 r.

Jednostka biblioteczna – wolumen ( egzemplarz książki), zwój map, płyta, dyskietka i tp.

Karta katalogowa – znormalizowany opis dokumentu sporządzony na kartach lub w komputerze; zawiera dane o autorze, tytuł dokumentu, opis bibliograficzny

Kartoteki biblioteczne – znormalizowany opis fragmentu dzieła zwartego lub artykułu z czasopisma; często zawiera informacje o treści. W naszej bibliotece kartoteki są elementem komputerowej bazy danych.

Katalog alfabetyczny – zbiór kart katalogowych ułożonych według nazwiska autora; w przypadku pracy zbiorowej wyróżnikiem jest tytuł dzieła

Katalog biblioteczny – wykaz książek i innych dokumentów gromadzonych w bibliotece, uporządkowany w sposób ułatwiający ich wyszukiwanie (alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy)

Katalog komputerowy – katalog biblioteczny opracowany w komputerowym systemie (w naszej bibliotece zainstalowany jest program MOLOptivum)

Katalog przedmiotowy – rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami

Katalog tytułowy – zbiór kart katalogowych ułożonych alfabetycznie według tytułów dzieł

Klasyfikacja dziesiętna – ogólnoświatowy system UKD służący do systematyzacji opisów dokumentów w bibliotecznych katalogach, kartotekach, bibliografiach; może być wykorzystywana do ustalenia sposobu rozmieszczenia zbiorów na półkach

Kodeks – stara książka rękopiśmienna mająca postać luźnych kart, spojonych ze sobą na grzbiecie

Kolportaż – rozprowadzanie (sprzedawanie) wydawnictw wśród odbiorców (prenumeratorów)

Komputerowe systemy biblioteczne – specjalistyczne programy informatyczne automatyzujące procesy biblioteczne. W polskich bibliotekach szkolnych najpopularniejsze są systemy MOL i SOWA.

Komputeryzacja bibliotek – działania polegające na zastosowaniu w bibliotekach różnorodnych technik komputerowych, które mogą służyć automatyzacji procesów bibliotecznych oraz tworzeniu własnych baz danych

Książka – dokument graficzny najczęściej w postaci kodeksu, o określonej liczbie stron, zawierający utrwaloną myśl ludzką

Księgarstwo – dział handlu zajmujący się hurtową i detaliczną sprzedażą książek

Księgozbiór podręczny biblioteki – celowo dobrana i wydzielona w czytelni lub pracowni część zbiorów bibliotecznych składająca się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępniana na miejscu

Kwerenada – zapotrzebowanie użytkownika na informację indywidualną do biblioteki. Wymaga poszukiwania w katalogach i kartotekach bibliotecznych, bibliografiach oraz innych źródłach informacji

Literatura naukowa – część piśmiennictwa specjalistycznego, przeznaczonego dla wąskiego kręgu odbiorców

Literatura piękna – część piśmiennictwa, w której dominuje funkcja estetyczna

Literatura popularno-naukowa – jeden z rodzajów piśmiennictwa; upowszechnia zagadnienia naukowe w formie przystępnej dla szerszego kręgu odbiorców

Magazyn – czasopismo, w którym istotnym elementem jest warstwa ilustracyjna. Artykuły w magazynie są krótkie i łatwe w odbiorze.

Metryka wydawcy – zbiór danych dotyczących produkcji wydawnictwa umieszczonych w przypadku książki na odwrocie karty tytułowej lub na ostatniej stronie

Motto – cytat umieszczony przed częścią główną utworu, związany z jego treścią lub ideą przewodnią

Nakład – liczba egzemplarzy jednego wydania opublikowanego utworu

Nota wydawnicza – informacja o okolicznościach wydania utworu

Notatka – krótki tekst, uwaga, spostrzeżenie zapisane w celu zapamiętania treści; może mieć formę cytatu, planu, streszczenia, konspektu, wyciągu

Obwoluta – dodatkowa okładka na wydawnictwo; wykonana z papieru, kartonu lub tworzywa, zazwyczaj barwnie ilustrowana. Służy do celów reklamowych, informacyjnych i ochronnych.

Odsyłacz – zapis pomocniczy stosowany w bibliografiach, indeksach, encyklopediach, słownikach, prowadzący do określonego terminu

Okładka – zasadnicza część oprawy wydawnictwa; zabezpiecza przed zniszczeniem oraz pełni funkcję informacyjną i ozdobną

Opis bibliograficzny – uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji

Opis katalogowy – opis egzemplarza dokumentu znajdującego się w bibliotece sporządzony według określonych norm

Paginacja – numeracja stronic wydawnictwa lub rękopisu

Pagina żywa – wiersz umieszczony nad kolumną druku; w encyklopedii lub słowniku wyznacza pierwsze i ostatnie hasło na stronie

Papirus – roślina rosnąca w Egipcie, z której w starożytności produkowano materiał pisarski

Pergamin – materiał pisarski wyrabiany ze skóry zwierząt

Pismo – usystematyzowany zbiór znaków symbolicznych, obrazkowych, wyrazowych, sylabowych służący do graficznego zapisywania informacji i myśli

Postscriptum – dopisek do listu, artykułu

Praca zbiorowa – dzieło zbiorowe, wydawnictwo zwarte napisane przez więcej niż trzech autorów, objęte wspólnym tytułem

Prasa – wszelkie publikacje periodyczne ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, a w szczególności gazety i czasopisma

Prawo autorskie – przepisy prawne wydane z myślą o ochronie interesów twórców

Prenumerata – zamówienie i zapłacenie z góry za czasopisma, gazety i inne wydawnictwa ciągłe

Przypisy – komentarze, objaśnienia, uwagi dodatkowe autora lub wydawcy umieszczone w wydawnictwach piśmienniczych

Pseudonim – zmyślone imię i nazwisko, przybrane np. przez pisarzy, poetów, artystów lub dziennikarzy

Publicystyka – publiczna wypowiedź na aktualne tematy społeczne, kulturalne, polityczne, naukowe; stanowi jedną z podstawowych form działalności dziennikarskiej

Regulamin biblioteki – zbiór wewnętrznych przypisów regulujących sprawy organizacji i funkcjonowania biblioteki, w szczególności jej usług i zasad korzystania ze zbiorów

Reportaż – gatunek publicystyczno-literacki obejmujący utwory o charakterze sprawozdań z wydarzeń

Rękopis – tekst napisany ręcznie; także tekst pierwotny autora

Scenariusz – tekst stanowiący podstawę do realizacji filmu, przedstawienia teatralnego lub radiowego

Skrzydełko obwoluty – zagięta część obwoluty, na której zamieszcza się często informacje o autorze lub treści wydawnictwa w celu zachęcenia do zakupu

Słowa kluczowe – słowa wybrane jako podstawa budowy katalogu przedmiotowego

Spis treści – wykaz części składowych wydawnictwa; może zawierać takie elementy jak np. wstęp, rozdziały, podrozdziały, indeksy, przypisy, bibliografię załącznikową, ilustracje, tablice, mapy

Starodruki – wydawnictwa opublikowane przed rokiem1801

Sygnatura biblioteczna – umowne oznaczenie określające miejsce przechowywania dokumentu w bibliotece. W bibliotekach szkolnych może mieć symbol literowy lub cyfrowy według UniwersalneKlasyfikacji Dziesiętnej.

Tekst główny – tekst podstawowy opublikowanego utworu; może być podzielony na działy, rozdziały, paragrafy i artykuły

Tytulatura – ogół danych służących do identyfikacji wydawnictwa, umieszczonych w przypadku czasopisma i gazety na pierwszej stronie, w przypadku książki – na karcie tytułowej i w metryce

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) – międzynarodowy system klasyfikacji rzeczowej nauk i dokumentów bibliotecznych, wykorzystywany w katalogach systematycznych, zbudowanych na zasadzie podziału dziesiętnego

Vademecum – książka zawierająca podstawowe wiadomości z wybranej dziedziny

Warsztat informacyjny biblioteki – zbiór dokumentów, urządzeń, napisów składających się na system informacyjno- wyszukiwawczy biblioteki

Wolumen – pojedynczy oprawiony egzemplarz druku (książka)

Wstęp – tekst umieszczony z reguły na początku utworu; napisany przez autora, wydawcę, tłumacza lub inną osobę; zawiera informacje dotyczące powstawania utworu oraz jego problematyki

Wydawca – osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie publikacji

Wydawnictwo – instytucja organizująca proces wydawniczy

Wydawnictwo ciągłe – wydawnictwo o nieprzewidzianym z góry zakończeniu, ukazujące się w określonych odstępach czasu – np. periodyki, wydawnictwa seryjne i zbiorowe

Zestawienie tematyczne – spis tematyczny, opracowanie zawierające bibliografię dokumentów na określony temat

Zwój – najstarsza forma książki, znana od IV tysiąclecia p.n.e.

 

Opracowano na podstawie:

http://pl.wikipedia.org

http://www.wsp.krakow.pl/whk

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971

Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiœśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1983.

O książce. Mała Encyklopedia dla nastolatków, Wrocław 1987.

Saniewska D., Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza, Warszawa 2009.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV – XVIII wieku. Zarys historyczny, Warszawa – Wrocław, 1983.

Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, Warszawa – Wrocław, 1981.