Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dzieci przetwarzanych w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im Eugeniusza Lokajskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 – zwaną dalej Placówką, jest Dyrektor tej Placówki – Halina Hajnosz, tel. 22 841 66 61
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Placówki można skontaktować się za pomocą adresu email: srudowski.iod@dbfomokotow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 roku, poz.2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą: administrator danych osobowych, pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – art. 7 ust. 3 RODO.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.