INFORMACJA O SPOSOBIE I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SPS 272 W WARSZAWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016), dalej: „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, danych dziecka (uczniów) jest:

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im Eugeniusza Lokajskiego, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa, tel. 22 8416681, email:  sp272@eduwarszawa.pl – zwaną dalej Administratorem lub Placówką.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: srudowski.iod@dbfomokotow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby (z dopiskiem IOD).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie i na podstawie przepisów obowiązującego prawa w tym m.in. RODO, Prawo Oświatowe, Kodeks Pracy. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych są organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania, zawierania i realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi, z zachowaniem zapisów przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
 • Pani/Pana dane oraz dane dzieci (uczniów) w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z obowiązującymi Administratora przepisami prawa w tym również zasadami archiwizacji;
 • w związku z procesem zatrudnienia przez czas trwania zatrudnienia oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami i przez okres wskazany w odrębnych przepisach;
 • w związku i na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, niezbędnymi do realizacji zawartej umowy;
 • w związku i na podstawie umów w ramach których istnieje konieczność udostępnienia danych innym podmiotom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi informatyczne, konsultacyjne, archiwizacyjne.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – art.7 ust.3 RODO.
 3. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie dotyczące waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
 5. Podanie przez Państwa określonych danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Szczegółowe informacje o sposobie i zasadach przetwarzania danych osobowych w innych procesach przetwarzania jak np. w procesie rekrutacji czy zatrudnienia pracowników lub zawierania umów z kontrahentami można uzyskać w siedzibie Administratora wskazanej w pkt 1.

 

Administrator danych osobowych