Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Rekrutacja


Szanowni Państwo 


ZAJĘCIA – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA OD 25 MAJA 2020 r. 


Od 25 maja (poniedziałek) zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III w świetlicy w godzinach 8.00 – 17.00 zgodnie z procedurami opracowanymi w oparciu o wytyczne MZ, MEN i GIS, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. W przypadku chęci korzystania z zajęć świetlicowych kolejnych uczniów, proszę o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Szkoły (tel. 22 841 66 81) celem zapewnienia opieki.

DZIEŃ DODATKOWO WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
Informuję, iż 12 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie. Zajęcia zdalne nie odbywają się w tym dniu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Informuję, iż egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

KOMUNIKAT
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 871 i 872), wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych
Dyrektor Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusz Lokajskiego
I
Umożliwia prowadzenie zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły od dnia 18.05.2020 r.
II
Od dnia 25.05.2020 r. umożliwia uczniom klas VIII korzystanie z konsultacji na terenie szkoły w wyznaczonych terminach i salach.
III
Od dnia 25.05.2020 r. umożliwia rodzicom korzystanie z opieki świetlicowej dla uczniów klas I – III w godzinach 8.00 – 17.00.
IV
Od dnia 01.06.2020 r. umożliwia uczniom klas IV – VIII korzystanie z konsultacji na terenie szkoły w wyznaczonych terminach i salach.|
V
Podtrzymuje do dnia 07.06.2020 r. obowiązek realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania .

W związku z ograniczeniami liczebności grup zamiar skorzystania z konsultacji należy zgłosić drogą mailową wychowawcy klasy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dzieciom jak i pracownikom, prosimy o przestrzeganie określonych przez szkołę warunków uczestnictwa w konsultacjach.

Z wyrazami szacunku

Halina Hajnosz

dyrektor szkoły

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie SPS 272


Załączniki:

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna - plik w wersji pdf

6. Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół - plik w wersji pdf

7. Rewalidacja w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół - plik w wersji pdf


PROCEDURA - organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania


PROCEDURA - postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

PROCEDURA - postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego

PROCEDURA - organizacji konsultacji dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

PROCEDURA - postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia uczęszczającego na konsultacje do szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, koronawirusem SARS-COV-2

Oświadczenia rodziców - potwierdzenia rodzica o zapoznaniu z procedurami
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.


Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

 


Szanowni Państwo,


Zgodnie z informacją podaną na stronie MEN (men.gov.pl)

do 24 maja br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r.

1. W okresie od 25.03.20 do 24.05.20 zajęcia edukacyjne w SPS nr 272 realizowane będą w formie nauczania zdalnego.

2. W tym czasie nauczanie zdalne jest dla uczniów obowiązkowe.

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

4. Proszę śledzić na bieżąco informacje pojawiające się w dzienniku Librus

5. W dniach 9-10 kwietnia Szkoła nie prowadzi działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

6. Ocenianie odbywa się zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami zawartymi w WSO i powinno mieć głównie aspekt motywujący.

Apelujemy do Państwa Rodziców oraz Uczniów o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, celem uniknięcia zakażenia siebie, swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Zdrowie jest najważniejszym priorytetem na najbliższe dni i tygodnie.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, dobrą współpracę.

Życzymy dużo zdrowia, siły i wytrwałości we wpieraniu swoich dzieci oraz nas nauczycieli w tym trudnym okresie.

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja szkoły


egzamin


Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa


Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.Szanowni Rodzice!
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Klasa "0"

System rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

od 3 marca 2020 r. do 19 marca 2020 r. do godz. 20:00 (czwartek)

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

Harmonogram (aktualizacja 31-03-2020)


Klasa 1

System rekrutacji szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

od 3 marca 2020 r. do 6 marca 2020 r. do godz. 16:00 (piątek)

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

Harmonogram (aktualizacja 31-03-2020)


Wszystkich zainteresowanych nauką w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie zapraszamy do udziału w próbach sprawności fizycznej.


Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 na rok szkolny 2020/2021 Informacje

Próby sprawności fizycznej 2020

kl. 1 SP
termin godzina
09.03.20 (poniedziałek) - 16.30
10.03.20 (wtorek) - 18.30
11.03.20 (środa) - 16.30
12.03.20 (czwartek) - 18.30

Miejsce - sala gimnastyczna SPS nr 272,

ul. Piaseczyńska 114/116


UWAGA!!!
Przed wykonaniem przez dziecko próby (w terminie określonym w systemie rekrutacji) należy złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru o przyjęcie dziecka do szkoły sportowej najpóźniej do dnia 6.03.2020 (bez względu na numer pozycji na liście preferencji szkół).
Dziecko musi posiadać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia próby sprawności fizycznej. Zaświadczenie należy przedstawić trenerowi przed próbą!


Szanowni Państwo,


Zmiana harmonogramu rekrutacji do klas 4 (aktualizacja 20.05.2020)

W związku z ustalonym na 23-27 marca terminem składania dokumentów w rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych rodzice mogą przesłać na adres szkoły skan wniosku i dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły/oddziału).

Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych - w tym zmiana terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do tych klas - są uzależnione od decyzji i komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej.


NOWY Harmonogram (aktualizacja 20-05-2020)

Podanie o przyjęcie do szkoły (word, pdf)

Podanie w wersji elektronicznej można przesłać do sekretariatu sp272@sportowa.waw.pl


kl. 4 SP
termin godzina (aktualizacja 20.05.2020)

UWAGA - termin prób sprawności uległ zmianie

Nowy termin 1 - 5.06.2020 - godz 17.00

Miejsce - sala gimnastyczna SPS nr 272,

ul. Piaseczyńska 114/116

Termin wykonania próby należy wcześniej uzgodnić telefonicznie 22 841 66 81.


UWAGA!!!
Dziecko musi posiadać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia próby sprawności fizycznej. Zaświadczenie należy przedstawić trenerowi przed próbą!


Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa


Wazne 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Jak zapobiegać zakażeniu?

- często myj ręce używając mydła i wody

- kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos

- zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają


PAMIĘTAJ!

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zalecamy nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły, pozostawienie ich w domu i unikanie spotkań z innymi osobami.

Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ czy szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne! Powiadom telefonicznie stację sanitarno epidemiologiczną.

Tel. 606 108 040 lub pod numer alarmowy 112

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w danym skupisku ludzi!

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie:


WAŻNE TELEFONY:

Całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590


WAŻNE STRONY:

www.men.gov.pl

www.gis.gov.pl

www.kuratorium.waw.pl

www.gov.pl/koronawirus

Koronowirus

Koronowirus


Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa

Regulamin konkursu literacko plastycznego

Czy smog to smok

Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa


Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie.

Przygotowaliśmy stronę tak, aby każdy mógł szybko i skutecznie znaleźć to, czego potrzebuje.

Życzymy miłego oglądania naszej strony, także na urządzeniach mobilnych.

Celem naszej szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.

  • lekkoatletyka
  • piłka ręczna
  • pływanie
  • nauka pływania w klasach 1 - 3
  • szermierka
  • grupa interdyscyplinarna (np. tenis, pływanie, judo, łyżwiarstwo, piłka nożna)

Jeśli chcesz zostać uczniem naszej szkoły - koniecznie zapoznaj się z warunkami rekrutacji. Jeśli już jesteś uczniem naszej szkoły może przyda Ci się plan lekcji który znajduje sie w dzienniku Librus lub zestaw podręczników.

Jeśli już ukończyłeś naszą szkołę zapraszamy do kontaktu z nami [sp272@edu.um.warszawa.pl] - chętnie dowiemy się jak potoczyły się losy naszych absolwentów.

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 przystąpiła do projektu "Bliżej rynku pracy"Bliżej rynku pracy


Opis projektu "Bliżej rynku pracy" 

Regulamin Projektu

Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej


Bliżej rynku

Rok Szkolny 2019/2020


Do wakacji zostało....


Copyright © 2015-2019. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.