Rekrutacja sps272

Próby sprawności fizycznej

Próby sprawności fizycznej 
„1”

13 marca 24r. – godz. 18.00

14 marca 24r. – godz. 18.00

15 marca 24r. – godz. 18.00

Próby sprawności fizycznej 
„4”

25 marca 24r. – godz. 18.00

Sala gimnastyczna w SPS 272

Szanowni Rodzice

Od 05 marca 2024 rusza elektroniczny system naboru do klas „1” Szkół Podstawowych.
Przygotowaliśmy dla Waszych pociech miejsca w dwóch klasach pierwszych sportowych o profilu pływanie.
Zajęcia ze szkolenia sportowego w pływaniu odbywają się w blokach trzygodzinnych dwa razy w tygodniu.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenerów pływania na obiektach pływalni Warszawianka-Wodny Park.
O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

WAŻNE
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Aby zapisać dziecko do szkoły należy w elektronicznym systemie rekrutacji wypełnić wniosek o przyjęcie w terminie (od godziny 13.00) 5 marca – (do godziny 16.00) 11 marca.
Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony (elektronicznie lub papierowo) w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do dnia 11 marca do godz.16.00 tj. przed terminem organizacji próby sprawności fizyczne.

Terminy prób sprawności fizycznej:
13.03.2024 (środa) – godz. 18.00
14.03.2024 (czwartek) – godz. 18.00
15.03.2024 (piątek) – godz. 18.00
Miejsce: sala gimnastyczna w SPS 272, ul. Piaseczyńska 114/116

Przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej oddajemy trenerowi zaświadczenie lekarskie.

Więcej informacji o naborach znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji edukacja.um.warszawa.pl

Harmonogram oraz kryteria rekrutacji do klas 1 i 4 w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

Szanowni Rodzice

Od 18 marca 2024 rusza system naboru do klas 4 sportowych.
Rekrutacja trwa do 22 marca do godz. 16.
W tym czasie należy w sekretariacie szkoły złożyć wniosek (podanie) o przyjęcie dziecka do szkoły.

25 marca godz. 18.00 – należy zgłosić się do szkoły na próbę sprawności fizycznej.

27 marca godz 13.00 – 11 kwietnia godz 16.00 – należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do szkoły.

Terminy poszczególnych faz rekrutacji do klas sportowych znajdują się w harmonogramie rekrutacji na stronie Biura Edukacji.
Dla uczniów klas czwartych przygotowaliśmy miejsca w dwóch klasach o profilach grup sportowych:
– pływanie,
– piłka ręczna,
– lekkoatletyka
.

Zajęcia ze szkolenia sportowego odbywają się w blokach dwu – lub trzygodzinnych (w sumie 6 godzin w ciągu tygodnia). Miejscem zajęć są szkolne obiekty sportowe oraz pływalnia Warszawianka-Wodny Park.
Uczniowie klas trzecich SPS 272 otrzymają szczegółowe informacje o rekrutacji od wicedyrektora.
Pozostali kandydaci mogą kontaktować się ze szkołą telefonicznie: 22 841 66 81 (sekretariat) lub drogą elektroniczną: sp272@sportowa.waw.pl (sekretariat).

UWAGA
Uczniowie SPS 272 (3a i 3b) przystąpią do próby sprawności fizycznej w terminach 18 – 22 marca 2024.
Próby wykonają trenerzy na zajęciach szkolenia sportowego (test umiejętności pływackich) i wychowania fizycznego (Test Zuchory).
Kwalifikacji do grup sportowych dokonują trenerzy po analizie wyników prób i testów sprawnościowych.

WAŻNE
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Zaświadczenia lekarskie składamy do p. Komarowskiej do dnia 18.03.2024

Próby sprawności do klasy IV w dyscyplinie pływanie.

25m st. dowolnym na czas
50m technika pływania stylem dowolnym ( 0-5 punktów )
50m technika pracy nóg do kraula na brzuchu ( 0-3 punktów )

Punktacja:
22sek i mniej – 10punktow
23-25 sek – 8punktow
26-28 sek – 6 punktów
29-31 sek – 4 punkty
32-34 sek – 2 punktu
Powyżej 35 sek – 0 punktów

25m st. grzbietowym na czas
50m technika pływania stylem grzbietowym ( 0- 5 punktów )
50m technika pracy nóg do kraula na grzbiecie ( 0- 3 punktów )

Punktacja:
24 sek i mniej – 10punktow
25-27 sek – 8punktow
28-30 sek – 6 punktów
31-33 sek – 4 punkty
34-36 sek – 2 punktu
Powyżej 37 sek – 0 punktów

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH
obowiązujące w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie

I. Ogólne zasady rekrutacji.

1. Rekrutacja w Szkole prowadzona jest w trzech etapach:

a) rekrutacja do klasy 1 sportowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

b) rekrutacja do kl. 4 sportowej ośmioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

c) rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas sportowych (prowadzona w ciągu całego roku szkolnego).

2. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie:

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
c) uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,

3. Kryteria przyjęć do klas sportowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Komisję do spraw rekrutacji powołuje Dyrektor Szkoły zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z terminarzem określanym w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty i prowadzana jest drogą elektroniczną

II. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

2. Kwalifikowanie kandydatów i ustalanie list przyjętych.

3. Sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

4. Ustalenie list przyjętych.

5. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

III. Próby sprawności fizycznej organizowane są pod kątem uprawianych w szkole dyscyplin sportowych:

Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są dla każdej dyscypliny sportu na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe właściwe dla danego sportu:

1. Lekkoatletyka – zobacz
2. Piłka ręczna – zobacz
3. Pływanie – zobacz
4. Szermierka

IV. Profile grup sportowych.

1. W Szkole tworzy się grupy sportowe o profilu:

a) lekkoatletyka dziewcząt i chłopców,
b piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
c) pływanie dziewcząt i chłopców w klasach 4 – 8,
d) szermierka kl. 4 – 8,
e) grupa interdyscyplinarna,
f) nauka pływania w kl. 1 – 3

2. W klasach III Szkoły Podstawowej nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają testy sprawności fizycznej na podstawie których oceniają możliwości dzieci w stosunku do prowadzonych w szkole dyscyplin sportowych.

3. Do grupy interdyscyplinarnej przyjmowani będą uczniowie uprawiający inne niż prowadzone w Szkole dyscypliny sportowe np.: gimnastyka artystyczna, tenis ziemny, judo, łyżwiarstwo, piłka nożna po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia z klubu.

4. Grupy sportowe łączy się w klasy zgodnie z zatwierdzonym przez jednostki samorządu terytorialnego arkuszem organizacji pracy Szkoły