Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272

Rekrutacja SPS272Elektroniczny system rekrutacji

Próby sprawności fizycznej

UWAGA – Nowe terminy prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej

04.05 – godz. 16.30
05.05 – godz. 17.00
Sala gimnastyczna SPS nr 272
ul.Piaseczyńska 114/116

Proszę pamiętać o zaświadczeniu od lekarza, że dziecko może przystąpić do prób sprawności! Zaświadczenie oddajemy trenerowi prowadzącemu próby.

 

 

Szanowni Państwo

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, wzrostem zakażeń  oraz wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa – w tym czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty – istnieje konieczność zmiany  Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2021/2022.

Na dzień 26 marca br.  zawieszamy – do odwołania – organizację prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych, które zgodnie z harmonogramem przypadały w terminach 7-11 kwietnia br.

O nowych terminach będziemy informować na bieżąco – jednak są one uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz kolejnych komunikatów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia

Katarzyna Cuber – Biuro Edukacji

Szanowni Rodzice

Od 2 marca 2021 rusza elektroniczny system naboru do klas „0” w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach.

Do oddziału ogólnodostępnego „0” w naszej szkole przyjmujemy dzieci sześcioletnie urodzone w 2015 roku oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Oddział przedszkolny pracuje w godzinach: 7.30 – 17.30.

Naszym najmłodszym wychowankom proponujemy atrakcyjne zajęcia organizowane na terenie szkoły.

Oprócz zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego proponujemy zajęcia z:

– j. angielskiego (1 raz/tydzień),

– zajęcia sportowe (2 razy/tydzień),

– religia (1 raz/tydzień),

– zajęcia muzyczne (1 raz/tydzień) oraz

– zajęcia na basenie Warszawianka – Wodny Park pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej (1 raz/miesiąc).

Aby zapisać dziecko do szkoły należy w elektronicznym systemie rekrutacji wypełnić wniosek o przyjęcie

(rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym).

Harmonogram oraz kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szanowni Rodzice

Od 2 marca 2021 rusza elektroniczny system naboru do klas „1” Szkół Podstawowych.

Przygotowaliśmy dla Waszych pociech miejsca w dwóch klasach pierwszych sportowych o profilu pływanie.
Zajęcia ze szkolenia sportowego w pływaniu odbywają się w blokach trzygodzinnych dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenerów pływania na obiektach pływalni Warszawianka-Wodny Park.

O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

Aby zapisać dziecko do szkoły należy w elektronicznym systemie rekrutacji wypełnić wniosek o przyjęcie.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony (elektronicznie lub papierowo) w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do dnia 8 marca tj. przed terminem organizacji próby sprawności fizyczne.

Więcej informacji o naborach znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji.

Harmonogram oraz kryteria rekrutacji do klas 1 i 4 w szkołach podstawowych

UWAGA Nowy harmonogram dla klas 4

NOWE! Terminy prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej

04.05 – godz. 16.30
05.05 – godz. 17.00
Sala gimnastyczna SPS nr 272
ul.Piaseczyńska 114/116

Proszę pamiętać o zaświadczeniu od lekarza, że dziecko może przystąpić do prób sprawności! Zaświadczenie oddajemy trenerowi prowadzącemu próby.

 

Szanowni Rodzice

Od 23 marca rusza system naboru do klas „4” sportowych.

Rekrutacja trwa do 30 marca do godz. 16.

W tym czasie należy w sekretariacie szkoły złożyć wniosek

Podanie (wordpdf)

o przyjęcie do szkoły, zgłosić się na próbę sprawności fizycznej oraz potwierdzić wolę zapisu dziecka do szkoły.

Terminy poszczególnych faz rekrutacji znajdują się w harmonogramie rekrutacji na stronie Biura Edukacji.
Dla uczniów klas czwartych przygotowaliśmy miejsca w klasach sportowych o profilach:
– pływanie,
– piłka ręczna,
– szermierka.

Zajęcia ze szkolenia sportowego odbywają się w blokach dwu lub trzygodzinnych (w sumie 6 godzin w ciągu tygodnia). Miejscem zajęć są szkolne obiekty sportowe oraz pływalnia Warszawianka – Wodny Park i sala szermiercza Warszawianki.

Uczniowie klas trzecich SPS 272 otrzymają szczegółowe informacje o rekrutacji od wychowawców.

Pozostali kandydaci mogą kontaktować się ze szkołą telefonicznie: 22 841 66 81 (sekretariat) lub drogą elektroniczną: sp272@sportowa.waw.pl (sekretariat).

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH
obowiązujące w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie

I. Ogólne zasady rekrutacji.

1. Rekrutacja w Szkole prowadzona jest w czterech etapach:

a) rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

b) rekrutacja do klasy 1 sportowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

c) rekrutacja do kl. 4 sportowej ośmioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

d) rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas sportowych (prowadzona w ciągu całego roku szkolnego).

2. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie:

a) zamieszkali w m.st. Warszawa i okolicach,

b) posiadający bardzo dobry stan zdrowia

3. Kryteria przyjęć do klas sportowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Komisję do spraw rekrutacji powołuje Dyrektor Szkoły zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z terminarzem określanym w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty i prowadzana jest drogą elektroniczną

II. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

2. Kwalifikowanie kandydatów i ustalanie list przyjętych.

3. Sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

4. Ustalenie list przyjętych.

5. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

III. Próby sprawności fizycznej organizowane są pod kątem uprawianych w szkole dyscyplin sportowych:

Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są dla każdej dyscypliny sportu na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe właściwe dla danego sportu:

1. Lekkoatletyka – zobacz
2. Piłka ręczna – zobacz
3. Pływanie – zobacz
4. Szermierka

IV. Profile grup sportowych.

1. W Szkole tworzy się grupy sportowe o profilu:

a) lekkoatletyka dziewcząt i chłopców,
b piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
c) pływanie dziewcząt i chłopców w klasach 4 – 8,
d) szermierka kl. 1, kl. 4,
e) grupa interdyscyplinarna,
f) nauka pływania w kl. 1 – 3

2. W klasach III Szkoły Podstawowej nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają testy sprawności fizycznej na podstawie których oceniają możliwości dzieci w stosunku do prowadzonych w szkole dyscyplin sportowych.

3. Do grupy interdyscyplinarnej przyjmowani będą uczniowie uprawiający inne niż prowadzone w Szkole dyscypliny sportowe np.: gimnastyka artystyczna, tenis ziemny, judo, łyżwiarstwo, piłka nożna po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia z klubu.

4. Grupy sportowe łączy się w klasy zgodnie z zatwierdzonym przez jednostki samorządu terytorialnego arkuszem organizacji pracy Szkoły

Rekrutacja

Podanie o przyjęcie do szkoły (wordpdf)