Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2023-2024 dla klas 1-3 odbywać się będą w dniach od 04.09.2023r. do 15.09.2023r.
Karty zapisu będą rozdawane w dniu 04.09.2023r. przez wychowawców klas i wychowawców świetlicy na rozpoczęciu roku szkolnego.
Wypełnione karty składamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2023r.

Karta zapisu w formacie pdf

 

ŚWIETLICA SZKOLNA
ZAPRASZAMY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Nowy harmonogram

Obejmujemy opieką uczniów klas 1-3 W naszej Świetlicy panuje rodzinna atmosfera. Dzieci bardzo chętnie spędzają tu czas! Uczniowie korzystają z bogatej oferty gier planszowych, zabawek, księgozbioru, wideoteki. Prowadzimy zajęcia plastyczne, umuzykalniające, czytelnicze oraz gry i zabawy ruchowe. Wykonane przez dzieci prace plastyczne służą do dekoracji Świetlicy, dzięki czemu zawsze jest ona kolorowa i wesoła. Od wielu lat uczestniczymy w turniejach i konkursach organizowanych w ramach współpracy między świetlicami na Mokotowie.

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzymy sukcesów!

W świetlicy obowiązuje nasz wewnętrzny system motywacji, który powstał wiele lat temu. Przez lata doświadczeń i obserwacji był przez wychowawców świetlicy doskonalony i ostatecznie przybrał nazwę „WYŚCIG PO ZŁOTĄ KROPKĘ”. Polega on na zbieraniu zielonych i czarnych kropek. Każda aktywność na rzecz Świetlicy nagradzana jest zieloną kropką. Negatywne zachowania są odnotowywane poprzez przyznawanie czarnych kropki. Uczniowie którzy zbiorą największą ilość zielonych kropek, zostają zwycięzcami konkursu i otrzymują na koniec roku szkolnego nagrodę.

Regulamin konkursu „Wyścig po Złota Kropkę”

Celem konkursu jest nagrodzenie wychowanków aktywnie uczestniczących w życiu Świetlicy oraz utrwalanie pozytywnych zachowań wynikających z zasad współżycia w grupie rówieśniczej.

Uczeń o największej ilości zgromadzonych zielonych kropek w trakcie roku szkolnego otrzymuje nagrodę. Osoby, które zgromadzą największą ilość kropek na poziomach klas, otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów i drobnych nagród rzeczowych.

Wychowanek świetlicy otrzymuje zielona kropkę za

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach programowych,
 • twórcze zaangażowanie podczas proponowanych zajęć,
 • pomoc wychowawcy,
 • dbałość o porządek i poszanowanie gier, zabawek oraz wyposażenia świetlicy,
 • używanie form grzecznościowych i przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania
 • wzbogacanie stanu posiadania świetlicy poprzez darowanie własnych zabawek i gier,
 • udział w konkursach organizowanych przez świetlicę oraz reprezentowanie jej w konkursach i turniejach organizowanych przez inne placówki i instytucje,
 • udział w występach artystycznych prezentowanych na terenie szkoły i poza nią,
 • otaczanie opieką kolegów i koleżanki, które tego potrzebują.

Wychowanek za negatywne zachowania otrzymuje karę w postaci czarnej kropki:

 • za ignorowanie poleceń wychowawców,
 • za używanie wulgarnego słownictwa,
 • za nie przestrzeganie porządku,
 • za agresywne zachowanie w stosunku do kolegów i koleżanek,
 • za brak szacunku wobec dorosłych,
 • za świadome niszczenie wspólnego dobra jakim jest wyposażenie świetlicy.

Nasza Świetlica bierze udział u programach:

„Owoce w szkole” Program ten skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

„Szklanka Mleka” Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCY 

w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej w wyznaczonym terminie.
2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok odbywa się w kwietniu i maju roku poprzedzającego dany rok szkolny.
3. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy można pobrać od dnia 30 marca w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy.
4. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy, wypełnione należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli świetlicy w wyznaczonym terminie.
5. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – IV oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przyjęcie do świetlicy szkolnej przysługuje uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole.
6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły. Komisja zbiera się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
7. Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:
a) Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba (zastępca Dyrektora Szkoły)
b) Pedagog
c) Dwóch wychowawców świetlicy
8. Z każdego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony jest protokół.
9. Listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej wywieszane są na tablicy ogłoszeń szkolnych.
10. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły.
11. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy ze stanem faktycznym, dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
12. Rodzic (opiekun prawny) wypełniając Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.
13. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy, a nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia – do obniżenia oceny z zachowania.
14. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły.
15. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 1 września, a kończy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej oraz Regulamin Świetlicy są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

 

Zajęcia w świetlicy szkolnej

W grudniu wzięliśmy również udział w konkursie mokotowskich szkół podstawowych pt. „Kartka bożonarodzeniowa”. Jedna z naszych uczennic zdobyła w tym konkursie nagrodę. 

Zorganizowaliśmy również konkurs na Najbardziej świątecznie udekorowaną salę świetlicową. 

6 grudnia obchodziliśmy w świetlicy Mikołajki. Rozmawialiśmy na temat tego święta, Mikołaja, tradycji. Każde z dzieci namalowało swojego własnego Mikołaja. 

6 grudnia część dzieci z naszej świetlicy wzięło udział w Mokotowskiej Gwiazdce Sportowej organizowanej przez Biuro do spraw sportu i rekreacji. Dzieci bawiły sie fantastycznie. 

Na przełomie listopada i grudnia nasze dzieci ze świetlicy wzięły udział w międzyszkolnym konkursie mokotowskim – pt: „ODLOTOWY PTAK”. Jedna z naszych uczennic otrzymała nagrodę specjalną. 

W związku, z tym, że Dzień Niepodległości przypadł w tym roku w sobotę, w piątek 10.11 rozmawialiśmy z dziećmi na temat tego ważnego dnia w naszej historii. Dzieci poznały symbole narodowe oraz uczyły się słów hymnu polskiego. Póżniej wykonaliśmy samodzielnie flagi oraz rysowaliśmy godło Polski. 

31 października obchodziliśmy Halloween. Dzieci dzielnie robiły lampiony z dyni. Zorganizowaliśmy również konkurs na najfajniejsze halloweenowe przebranie. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Dzieci stwierdziły, że najfajniej i najśmieszniej będzie, przebrać samą wychowawczynię. 

We wrześniu wspólnie z dziećmi stworzyliśmy system motywacyjny oraz własny Kodeks Kumpla. 

 

W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych,
 • rozwijanie zainteresowań,  zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

II. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekroczyć 25 osób.
 3. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczestniczące na zajęciach sportowych (basen) z powodu przebytej choroby.
 4. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 5. Świetlica jest czynna w godzinach od 700 – 800 oraz 1130-1730. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców oraz jest zgodny z harmonogramem pracy świetlicy ustalonym na dany rok szkolny.
 6. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.
 7. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy opiekuńczo-wychowawczego świetlicy opracowanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Zadania planu są zgodne z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje wicedyrektor szkoły.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy.
 4. Rodzice w karcie zgłoszeń określają czas pobytu dziecka w świetlicy oraz osoby upoważnione do odbioru.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

IV. ZADANIA NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

V. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7 – 8 oraz 11.30 – 17.30.

 1. Z uwagi na specyfikę szkoły ( szkoła sportowa, nierejonowa) do świetlicy uczęszczają dzieci klas 1-3 zgłoszone przez rodziców.
 2. W razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją.
 3. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu.
 4. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszeń do pobrania w sekretariacie szkoły).
 5. Kwalifikacji i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor szkoły, nauczyciele-wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny.

Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

Uczestnik zajęć świetlicowych ma prawo do:

 1. właściwe zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. swobodnego wyrażania i przekonań,
 4. poszanowania godności osobistej,
 5. ciszy, spokoju i wypoczynku,
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. korzystania z wyposażenia świetlicy,
 8. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do: 

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. odnoszenie się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek i kolegów oraz innych pracowników szkoły,
 4. utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu,
 5. pomagania uczniom potrzebującym pomocy,
 6. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 7. zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia poza świetlicę,
 8. aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

a. pochwały ustnej,

b. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

c. dyplomu.

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszenie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

a. upomnienie ustne,

b. ostrzeżenie w obecności grupy,

c. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy o złym zachowaniu.

Za umyślne zniszczenia i szkody spowodowane przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia.

VI. PRACOWNICY ŚWIETLICY

 1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele-wychowawcy.
 2. Wychowawcy świetlicy podlega wicedyrektorowi szkoły.
 3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli-wychowawców świetlicy.

VII. DOKUMENTACJA

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;
 2. tygodniowe plany pracy grup wychowawczych;
 3. dzienniki zajęć (jeden na grupę);
 4. karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 5. Regulamin świetlicy szkolnej.

Regulamin korzystania  ze świetlicy

Ś wietlica jest czynna w godzinach 7 – 8 oraz 11.30 – 17.30

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I  dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I  nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na   powietrzu.

D bamy o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej.

usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.