Program Szkolny Klub Sportowy

Informujemy , że od  marca 2022 roku Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 przystąpiła do programów:

  • Sport klubów w ramach projektu „Aktywny powrót do szkoły” finansowanego przez   Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 Szkolny koordynator:

 Nauczyciel Wychowania Fizycznego  Karolina Grzegorczyk

  • Szkolny Klub Sportowy finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

Szkolny koordynator:

 Nauczyciel Wychowania Fizycznego  Andrzej Korus

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do wzięcia udziału.   Do zobaczenia!

 

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Cele programu

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.