Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany kontrastu.
 • Brak możliwości obsługi witryny jednym klawiszem.
 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarhii nagłówków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretariat SPS272.
 • E-mail: sp272@sportowa.waw.pl
 • Telefon: 22 841 66 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie
 • Adres: ul. Piaseczyńska 114/116, 00 – 765 Warszawa
 • E-mail: sp272@sportowa.waw.pl
 • Telefon: 22 841 66 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do szkoły prowadzą trzy wejścia – dwa główne (od strony ul. Piwarskiego) i jedno w części sportowej od ul. Piaseczyńskiej. Na parterze istnieje możliwość skorzystania z podjazdu dla niepełnosprawnych ruchowo.

Utrudniony jest dostęp dla osób na wózkach na pierwsze i drugie piętro z powodu braku wind w budynku.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.


OBSŁUGA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Interesant może się skontaktować ze szkołą telefonicznie lub emailem (e-mail: telefon: 22 841 6681). Wizyta w szkole musi być wcześniej umówiona. Spotkanie odbywa się w pomieszczeniu na parterze, do którego można dostać się za pomocą podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenie to posiada odpowiedniej szerokości drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku w części sportowej od ul. Piaseczyńskiej.