Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany kontrastu.
 • Brak możliwości obsługi witryny jednym klawiszem.
 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarhii nagłówków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretariat SPS272.
 • E-mail: sp272@sportowa.waw.pl
 • Telefon: 22 841 66 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie
 • Adres: ul. Piaseczyńska 114/116, 00 – 765 Warszawa
 • E-mail: sp272@sportowa.waw.pl
 • Telefon: 22 841 66 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do szkoły prowadzą trzy wejścia – dwa główne (od strony ul. Piwarskiego) i jedno w części sportowej od ul. Piaseczyńskiej. Na parterze istnieje możliwość skorzystania z podjazdu dla niepełnosprawnych ruchowo.

Utrudniony jest dostęp dla osób na wózkach na pierwsze i drugie piętro z powodu braku wind w budynku.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.