Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ NR 272 IM. EUGENIUSZA LOKAJSKIEGO W WARSZAWIE
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGOPodstawa prawna:
- art. 10 ust. 1 pkt. 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), - wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.

I. Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. Zakres procedury
Procedurę stosujemy w siedzibach Szkoły przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie.

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury:
Dyrektor szkoły Halina Hajnosz

IV. Postanowienia ogólne
1. Procedurę należy stosować na terenie Szkoły: na boiskach i placach szkolnych.
2. Do Szkoły może przychodzić tylko:
a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów chorobowych,
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Uczeń może być przyprowadzany do Szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych.
4. Przez objawy o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3)
• rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała,
• ból głowy i mięśni, ból gardła,
• kaszel, duszności i problemy z oddychaniem,
• uczucie wyczerpania, brak apetytu, brak smaku i węchu oraz wysypka.
5. Należy ograniczyć na terenie Szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie Szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Szkoły osób z zewnątrz z objawami chorobowymi, o których mowa w pkt. 4).
8. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m.
9. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji np. telefonicznej z opiekunami ucznia.

V. Higiena i dezynfekcja
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. W przypadku posiadania innych termometrów, niż bezdotykowy, konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest przez pracowników obsługi monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
7. Przed wejściem do budynków Szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).
8. Przy wejściu do budynków szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
9. Przy wejściu do Szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 2 do procedury - wykaz numerów kontaktowych).
10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawiruszdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasiewystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

VI. Organizacja pracy szkoły
1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć, przyjmowania grup lub zajęć na boisku) oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30 min. I nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
4. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany czasu przerw między zajęciami w klasach I-III.
5. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
6. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
7. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
9. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
11. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność, w innych salach dydaktycznych.
12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
13. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, należy wyposażyć w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
14. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na zasadach GIS, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
15. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez GIS zasadach w porozumieniu z pielęgniarką Spółki Promyk.

VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków
1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-dospozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wodyzrodelka/
2. Wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.
5. Jeśli nie jest możliwa organizacja spożywania posiłku zgodnie z pkt. 4, dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
7. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.
8. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.
4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
11. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
a) kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.
6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

XI Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.

Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.4) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.
2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą „żółtą” lub „czerwoną”, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ NR 272 IM. EUGENIUSZA LOKAJSKIEGO W WARSZAWIE

 

   I.        PODSTAWA PRAWNA

1.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),

6.  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

7.  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

8.  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 II.        OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1.  Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2.  Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.

3.  Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4.  Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: w dzienniku Librus w zakładce Ogłoszenia lub Wiadomości.

5.  Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.

6.  Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych i pomocy naukowych.

7.  Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

8.  Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury rodzica/pracownika przy wejściu do szkoły.

9.  Dyrektor wyznacza pracowników szkoły, którzy dokonują pomiaru temperatury uczniom będącym w klasach w sposób wyrywkowy, to znaczy, że dyrektor wyznacza poszczególne klasy danego dnia do kontroli i o wyznaczonych godzinach.

10. Ustala tryb nauki tradycyjnej, hybrydowej i zdalnej.

 

III.        OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI
• Pracownik – wykonując powierzony zakres zadań – w sposób szczególny dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
• Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze,  i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

IV.        OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
• Nauczyciel pracuje według ustalonego przez dyrektora planu lub harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne w formie pracy tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej.
• Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
• Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu (15 osób maksymalnie).
• Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
• Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
• Zachowuje dystans wobec innych pracowników – 1,5 m
• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

  V.        OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1.  Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie dostępnymi na stronie szkoły.

2.  W czasie pobytu dzieci w szkole, w sali lekcyjnej nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek.

3.  Noszenie maseczki obowiązuje przy wejściu do szkoły i szatni oraz w czasie przerw.

4.  Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

5.  Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Przypominają o dystansie 1,5 m od innej osoby z pominięciem kontaktów klasowych, które z wiadomych względów (często wspólna ławka – są bliższe).

6.  Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.

7.  Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonu wychowawcy klasy, przy czym powinny być to numery obojga dorosłych sprawujących opiekę nad dzieckiem.

8.  Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole przez rodziców/prawnych opiekunów winna być przekazana wychowawcy drogą elektroniczną – e-dziennik.

9.  Rodzice /prawni opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów od pracownika szkoły i niezwłocznego przybycia do placówki we wskazane miejsce, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przy czym winni być w maseczkach.

WSKAZÓWKI DLA RODZICA – BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ
1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

 

VI.        OBOWIĄZKI UCZNIÓW – 10 ZASAD DLA UCZNIA – BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

1.  Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.

2.  Często myj ręce.

3.  Nie dotykaj oczu, ust i nosa.

4.  Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.

5.  Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.

6.  Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.

7.  Spożywaj swoje jedzenie i picie.

8.  Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.

9.  Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

10.     Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

 

VII.        PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1.  Szkoła będzie generalnie zamykana podczas zajęć i otwierana każdorazowo przez panią woźną. Dostępne są tylko dwa główne wejścia w budynku A i B. Wejścia od strony boiska są przez nauczycieli wf każdorazowo zamykane i otwierane.

2.  Nauczyciele, pracownicy, uczniowie zobowiązani są do ograniczenia wizyt w sekretariacie, pokoju nauczycielskim i innych pomieszczeniach szkolnych. Kiedy zachodzi już taka konieczność obowiązuje bezwzględnie założenie maseczki i utrzymanie dystansu.

3.  Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum, zalecając : – kontakt telefoniczny (tel.22 841 66 81,- mailowy: sp272Sportowa.waw.pl). Wymienione powyżej sposoby kontaktu mają stać się na ten trudny czas, podstawowym sposobem komunikacji.

4.  Pisma do sekretariatu, dyrekcji, przesyłamy elektronicznie.

5.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

6.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

7.  Wszyscy wchodzący do budynku szkoły dezynfekują ręce. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szatni szkoły, zachowując zasady:
– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

8.  Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9.  Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut i nie musi to być w czasie przerw o godzinach tradycyjnych. Panie uczące w klasach I – III organizują przerwę dla swoich uczniów niezależnie od innych klas, wietrzą salę, korzystają ze świeżego powietrza schodząc na spacer , nie pozostawiają swoich uczniów samych, przyprowadzają uczniów z szatni i odprowadzają do szatni o godzinach zgodnych z planem. Wyjście na obiad jest w trakcie lekcji, nauczycieli prowadzi uczniów na stołówkę.

10.             Obowiązuje zakaz samowolnego wychodzenia uczniów z budynku i poza teren szkoły.

11.             Ze względu na reżim sanitarny w klasach IV – VIII przypisana jest każdej klasie – oddziałowi własna pracownia. Przy czym uczniowie mogą się poruszać na przerwach tylko w obrębie danego piętra i mają zakaz chodzenia po szkole z wyjątkiem przejścia na obiad do stołówki.

12.             Pracownie komputerowe są pracowniami bez przydziału, w nich odbywają się tylko komputerowe lekcje.

13.             Nauczyciele mający lekcję w danej klasie i pracowni powinni być punktualnie – bezpośrednio po dzwonku lub nawet przed nim w wyznaczonej pracowni. Klucz od pracowni pozostaje w drzwiach na przerwie i odpowiada za niego wyznaczony przez wychowawcę 2 września – dyżurny klasowy.

14.             Nauczyciel kończący lekcję w danej pracowni zleca uczniom otwarcie okien w celu przewietrzenia i zamyka pracownię pozostawiając klucz w drzwiach. Uczniowie wychodzą na przerwę przebywając tylko na wyznaczonym korytarzu i korzystają wyłącznie z toalet na tym piętrze.

15.             Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić w miarę możliwości jak najwięcej lekcji na świeżym powietrzu.

16.             Nauczyciele mający w danej klasie lekcję – z podziałem na grupy są zobowiązani bezpośrednio po dzwonku zabrać swoją grupę osobiście do wyznaczonej sali. Tak należy przechodzić z grupą, by ograniczyć kontakt z innymi klasami, niż te, które są na stałe przypisane do obecności na danym korytarzu.

17.             Dyżur nauczycieli na przerwach jest wspomagany przez panią woźną i polega jak zwykle na zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom.

18.             Lekcje wychowanie fizycznego powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Lekcje wf-u mogą się odbywać na korytarzach szkolnych w okresie zimowym, przy czym lekcja ma się zacząć po dzwonku i skończyć przed dzwonkiem, by uniknąć kontaktu z innymi klasami. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

19.             W każdej pracowni będzie dostępny płyn dezynfekujący.

20.             Nauczyciel nie może bez wiedzy dyrektora zmieniać samowolnie przydzielonej pracowni danej klasie.

21.             Uczniowie wchodzący do szkoły, szatni, przechodzący na obiad lub do innej sali korytarzami szkolnymi powinni założyć maseczki.

22.             Na lekcjach uczniowie nie muszą zakładać maseczek.

23.             Na lekcjach, o ile jest to możliwe, uczniowie powinni zachować dystans 1,5 m zarówno w stosunku do siebie, jak i do nauczyciela.

24.             Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia.

25.             Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony do wartości 38° C, nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

26.             Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.
Ogólne zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej i zachowania bezpieczeństwa reżimu sanitarnego czytelników i nauczyciela bibliotekarza opierają się na wytycznych MEN, MZ, GIS i Dyrektora szkoły.

– Uczeń wypożyczający i zwracający książki powinien założyć maseczkę.
– W zakresie bezpieczeństwa w punkcie wypożyczeń/zwrotów nauczyciel bibliotekarz po przyjęciu książek, podręczników, czasopism i zbiorów specjalnych od czytelników będzie dezynfekował blat/ladę, a zwracane materiały biblioteczne odkładał na okres 2 dni na kwarantannę. Dezynfekowane będą też klamki, poręcze i inne elementy wyposażenia, których dotykają użytkownicy biblioteki.
– Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.
– Pomieszczenia biblioteki będą systematycznie wietrzone.
– Książki i inne materiały biblioteczne podaje bibliotekarz. Użytkownicy biblioteki będą mieli ograniczony dostęp do księgozbioru.

27.             Praca stołówki szkolnej i bloku żywienia.
– Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności.Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
– Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W szkole odbywać się będzie zmianowe wydawanie posiłków. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
– Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

28.             Zajęcia świetlicowe.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci , w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

VIII.        PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19
Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID 19 (duszności, kaszel, gorączkę), zostaje bezzwłocznie odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, i rękawiczki.

1.  Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.

2.  Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

3.  Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

4.  Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka.

5.  Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
• zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
• Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
• Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
• O zaistniałym zdarzeniu dyrektor powiadamia Organ prowadzący szkołę.

6.  Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Odbywa się to przy wyznaczonym wejściu. Osoba opiekująca się chorym uczniem odprowadza go do wyjścia i przekazuje rodzicowi/ prawnemu opiekunowi.

7.  Przy odbiorze ucznia ze szkoły, nauczyciel podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w szkole.

8.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

9.  Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał podejrzany o zarażenie uczeń.

10.             W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

11.             O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.

12.             Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

13.             W placówce nie podaje się uczniom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

 

IX.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
3. Procedury są kompatybilne z wytycznymi GIS i MEN.

Szanowni Państwo 


ZAJĘCIA – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA OD 25 MAJA 2020 r. 


Od 25 maja (poniedziałek) zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III w świetlicy w godzinach 8.00 – 17.00 zgodnie z procedurami opracowanymi w oparciu o wytyczne MZ, MEN i GIS, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. W przypadku chęci korzystania z zajęć świetlicowych kolejnych uczniów, proszę o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Szkoły (tel. 22 841 66 81) celem zapewnienia opieki.

DZIEŃ DODATKOWO WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
Informuję, iż 12 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie. Zajęcia zdalne nie odbywają się w tym dniu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Informuję, iż egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

KOMUNIKAT
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 871 i 872), wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych
Dyrektor Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusz Lokajskiego
I
Umożliwia prowadzenie zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły od dnia 18.05.2020 r.
II
Od dnia 25.05.2020 r. umożliwia uczniom klas VIII korzystanie z konsultacji na terenie szkoły w wyznaczonych terminach i salach.
III
Od dnia 25.05.2020 r. umożliwia rodzicom korzystanie z opieki świetlicowej dla uczniów klas I – III w godzinach 8.00 – 17.00.
IV
Od dnia 01.06.2020 r. umożliwia uczniom klas IV – VIII korzystanie z konsultacji na terenie szkoły w wyznaczonych terminach i salach.|
V
Podtrzymuje do dnia 07.06.2020 r. obowiązek realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania .

W związku z ograniczeniami liczebności grup zamiar skorzystania z konsultacji należy zgłosić drogą mailową wychowawcy klasy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dzieciom jak i pracownikom, prosimy o przestrzeganie określonych przez szkołę warunków uczestnictwa w konsultacjach.

Z wyrazami szacunku

Halina Hajnosz

dyrektor szkoły

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie SPS 272


Załączniki:

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna - plik w wersji pdf

6. Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół - plik w wersji pdf

7. Rewalidacja w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół - plik w wersji pdf


PROCEDURA - organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania


PROCEDURA - postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

PROCEDURA - postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego

PROCEDURA - organizacji konsultacji dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

PROCEDURA - postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia uczęszczającego na konsultacje do szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, koronawirusem SARS-COV-2

Oświadczenia rodziców - potwierdzenia rodzica o zapoznaniu z procedurami
Szanowni Państwo,


Zgodnie z informacją podaną na stronie MEN (men.gov.pl)

do 24 maja br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r.

1. W okresie od 25.03.20 do 24.05.20 zajęcia edukacyjne w SPS nr 272 realizowane będą w formie nauczania zdalnego.

2. W tym czasie nauczanie zdalne jest dla uczniów obowiązkowe.

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

4. Proszę śledzić na bieżąco informacje pojawiające się w dzienniku Librus

5. W dniach 9-10 kwietnia Szkoła nie prowadzi działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

6. Ocenianie odbywa się zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami zawartymi w WSO i powinno mieć głównie aspekt motywujący.

Apelujemy do Państwa Rodziców oraz Uczniów o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, celem uniknięcia zakażenia siebie, swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Zdrowie jest najważniejszym priorytetem na najbliższe dni i tygodnie.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, dobrą współpracę.

Życzymy dużo zdrowia, siły i wytrwałości we wpieraniu swoich dzieci oraz nas nauczycieli w tym trudnym okresie.

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja szkoły


Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa


Wazne 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Jak zapobiegać zakażeniu?

- często myj ręce używając mydła i wody

- kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos

- zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają


PAMIĘTAJ!

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zalecamy nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły, pozostawienie ich w domu i unikanie spotkań z innymi osobami.

Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ czy szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne! Powiadom telefonicznie stację sanitarno epidemiologiczną.

Tel. 606 108 040 lub pod numer alarmowy 112

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w danym skupisku ludzi!

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie:


WAŻNE TELEFONY:

Całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590


WAŻNE STRONY:

www.men.gov.pl

www.gis.gov.pl

www.kuratorium.waw.pl

www.gov.pl/koronawirus