Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce

lub za osiągnięcia sportowe

 w Szkole Podstawowej Sportowej im. Eugeniusz Lokajskiego Nr 272

Warszawa, ul. Piaseczyńska 114/116

 

 Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 90g i 90c ust. 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia

sportowe, zwany dalej „regulaminem” określa:

1)       osoby uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

2)       kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

3)       wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

4)       tryb składania i rozpatrywania wniosków;

5)       terminy i formy wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

 

Rozdział 2

Zasady ogólne przyznawania stypendium

 

§ 2. Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym tj.:

1)       stypendium za wyniki w nauce;

2)       stypendium za osiągnięcia sportowe.

 

§ 3. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane w regulaminie kryteria.

 

§ 4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się raz w okresie (semestrze).

 

Rozdział 3

Osoby uprawnione i nieuprawnione do otrzymania stypendium

 

§ 5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły

podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu (semestru) nauki.

 

§ 6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły

podstawowej.

 

§ 7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klasy VIII szkoły podstawowej za II okres (semestr) nauki.

 

 

Rozdział 4

Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

 

§ 8. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,00 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

 

§ 9. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 10. Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen.

 

§ 11. Ustala się następujące wysokości stypendium za wyniki w nauce:

1)       50% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 5,00 do 5,50;

2)       70% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 5,51 do 5,70;

3)       100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 5,71 do 6,00.

 

Rozdział 5

Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe

 

§ 12. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu:

1)     stołecznym;

2)     powiatowym;

3)     wojewódzkim

oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

 

§ 13. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo.

 

§ 14. W przypadku osiągnięć zespołowych stypendium jest przyznawane członkom zespołu, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek i brali udział w co najmniej jednych oficjalnych zawodach o zdobycie III, II, I miejsca.

 

§ 15. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 16. Ustala się następujące wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe:

1)     50% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie III miejsca;

2)     70% dwukrotności zasiłku rodzinnego– za zdobycie  II miejsca;

3)     100% dwukrotności zasiłku rodzinnego– za zdobycie I miejsca.

 

Rozdział 6

Tryb składania i rozpatrywania wniosków

 

§ 17. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.

 

§ 18. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej.

 

§ 19. Komisja stypendialna wydaje opinię na temat wniosku i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

 

§ 20. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły.

 

 

 

§ 21. Przyznane uczniowi przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie jest decyzją administracyjną i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

§ 22. Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła.

 

Rozdział 7

Terminy i formy wypłaty stypendium

 

§ 23. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie (semestrze), tj.:

1)   za pierwszy semestr do 31 marca;

2)   za drugi semestr do 30 września.

 

§ 24. Stypendium wypłacane jest w formie gotówki w szkole lub na rachunek bankowy wskazany przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2020r.

 

§ 26. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

 

 

Dyrektor Szkoły

Halina Hajnosz