Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


ŚWIETLICA SZKOLNA
ZAPRASZAMY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 
7.00 - 8.00 oraz 10.30 - 17.30Obejmujemy opieką uczniów klas 1-3 W naszej Świetlicy panuje rodzinna atmosfera. Dzieci bardzo chętnie spędzają tu czas! Uczniowie korzystają z bogatej oferty gier planszowych, zabawek, księgozbioru, wideoteki. Prowadzimy zajęcia plastyczne, umuzykalniające, czytelnicze oraz gry i zabawy ruchowe. Wykonane przez dzieci prace plastyczne służą do dekoracji Świetlicy, dzięki czemu zawsze jest ona kolorowa i wesoła. Od wielu lat uczestniczymy w turniejach i konkursach organizowanych w ramach współpracy między świetlicami na Mokotowie.

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzymy sukcesów!


W świetlicy obowiązuje nasz wewnętrzny system motywacji, który powstał wiele lat temu. Przez lata doświadczeń i obserwacji był przez wychowawców świetlicy doskonalony i ostatecznie przybrał nazwę „WYŚCIG PO ZŁOTĄ KROPKĘ”. Polega on na zbieraniu zielonych i czarnych kropek. Każda aktywność na rzecz Świetlicy nagradzana jest zieloną kropką. Negatywne zachowania są odnotowywane poprzez przyznawanie czarnych kropki. Uczniowie którzy zbiorą największą ilość zielonych kropek, zostają zwycięzcami konkursu i otrzymują na koniec roku szkolnego nagrodę.


Regulamin konkursu „Wyścig po Złota Kropkę”

Celem konkursu jest nagrodzenie wychowanków aktywnie uczestniczących w życiu Świetlicy oraz utrwalanie pozytywnych zachowań wynikających z zasad współżycia w grupie rówieśniczej.

Uczeń o największej ilości zgromadzonych zielonych kropek w trakcie roku szkolnego otrzymuje nagrodę. Osoby, które zgromadzą największą ilość kropek na poziomach klas, otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów i drobnych nagród rzeczowych.


Wychowanek świetlicy otrzymuje zielona kropkę za

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach programowych,
 • twórcze zaangażowanie podczas proponowanych zajęć,
 • pomoc wychowawcy,
 • dbałość o porządek i poszanowanie gier, zabawek oraz wyposażenia świetlicy,
 • używanie form grzecznościowych i przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania
 • wzbogacanie stanu posiadania świetlicy poprzez darowanie własnych zabawek i gier,
 • udział w konkursach organizowanych przez świetlicę oraz reprezentowanie jej w konkursach i turniejach organizowanych przez inne placówki i instytucje,
 • udział w występach artystycznych prezentowanych na terenie szkoły i poza nią,
 • otaczanie opieką kolegów i koleżanki, które tego potrzebują.


Wychowanek za negatywne zachowania otrzymuje karę w postaci czarnej kropki:

 • za ignorowanie poleceń wychowawców,
 • za używanie wulgarnego słownictwa,
 • za nie przestrzeganie porządku,
 • za agresywne zachowanie w stosunku do kolegów i koleżanek,
 • za brak szacunku wobec dorosłych,
 • za świadome niszczenie wspólnego dobra jakim jest wyposażenie świetlicy.


Nasza Świetlica bierze udział u programach:


„Owoce w szkole”

Program ten skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.


„Szklanka Mleka”
Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCY

W Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej w wyznaczonym terminie.
2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok odbywa się w kwietniu i maju roku poprzedzającego dany rok szkolny.
3. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy można pobrać od dnia 30 marca w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy.
4. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy, wypełnione należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli świetlicy w wyznaczonym terminie.
5. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – IV oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przyjęcie do świetlicy szkolnej przysługuje uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole.
6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły. Komisja zbiera się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
7. Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:
a) Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba (zastępca Dyrektora Szkoły)
b) Pedagog
c) Dwóch wychowawców świetlicy
8. Z każdego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony jest protokół.
9. Listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej wywieszane są na tablicy ogłoszeń szkolnych.
10. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły.
11. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy ze stanem faktycznym, dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.
12. Rodzic (opiekun prawny) wypełniając Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.
13. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy, a nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia – do obniżenia oceny z zachowania.
14. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły.
15. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 1 września, a kończy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej oraz Regulamin Świetlicy są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017r.