Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Szanowni Rodzice


Od 2 marca 2021 rusza elektroniczny system naboru do klas „0” w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach.

Do oddziału ogólnodostępnego „0” w naszej szkole przyjmujemy dzieci sześcioletnie urodzone w 2015 roku oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Oddział przedszkolny pracuje w godzinach: 7.30 - 17.30.

Naszym najmłodszym wychowankom proponujemy atrakcyjne zajęcia organizowane na terenie szkoły.

Oprócz zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego proponujemy zajęcia z: 

- j. angielskiego (1 raz/ tydzień), 

- zajęcia sportowe (2 razy/tydzień), 

- religia (1raz/tydzień), 

- zajęcia muzyczne (1 raz/tydzień) oraz 

- zajęcia na basenie Warszawianka - Wodny Park pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej (1 raz/miesiąc).

Aby zapisać dziecko do szkoły należy w elektronicznym systemie rekrutacji wypełnić wniosek o przyjęcie 

(rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym).

Harmonogram oraz kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


system rekrutacji
Szanowni Rodzice

Od 2 marca 2021 rusza elektroniczny system naboru do klas 1” Szkół Podstawowych.

Przygotowaliśmy dla Waszych pociech miejsca w dwóch klasach pierwszych sportowych o profilu pływanie.
Zajęcia ze szkolenia sportowego w pływaniu odbywają się w blokach trzygodzinnych dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenerów pływania na obiektach pływalni Warszawianka-Wodny Park.

O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

Aby zapisać dziecko do szkoły należy w elektronicznym systemie rekrutacji wypełnić wniosek o przyjęcie.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony (elektronicznie lub papierowo) w szkole pierwszego wyboru najpóźniej do dnia 8 marca tj. przed terminem organizacji próby sprawności fizyczne.

Więcej informacji o naborach znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji.


Harmonogram oraz kryteria rekrutacji do klas 1 i 4 w szkołach podstawowych


system rekrutacji

Terminy prób sprawności fizycznej

9 - 12.03 - godz. 18.00

15.03 - godz. 18.00

Sala gimnastyczna SPS nr 272
Szanowni Rodzice


Od 23 marca rusza system naboru do klas 4 sportowych.

Rekrutacja trwa do 30 marca do godz. 16.

W tym czasie należy w sekretariacie szkoły złożyć wniosek 


Podanie (wordpdf)


o przyjęcie do szkoły, zgłosić się na próbę sprawności fizycznej oraz potwierdzić wolę zapisu dziecka do szkoły.

Terminy poszczególnych faz rekrutacji znajdują się w harmonogramie rekrutacji na stronie Biura Edukacji.
Dla uczniów klas czwartych przygotowaliśmy miejsca w klasach sportowych o profilach:
- pływanie, 

- piłka ręczna, 

- szermierka.

Zajęcia ze szkolenia sportowego odbywają się w blokach dwu lub trzygodzinnych (w sumie 6 godzin w ciągu tygodnia). Miejscem zajęć są szkolne obiekty sportowe oraz pływalnia Warszawianka - Wodny Park i sala szermiercza Warszawianki.

Uczniowie klas trzecich SPS 272 otrzymają szczegółowe informacje o rekrutacji od wychowawców.

Pozostali kandydaci mogą kontaktować się ze szkołą telefonicznie: 22 841 66 81 (sekretariat) lub drogą elektroniczną: sp272@sportowa.waw.pl (sekretariat).
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH
obowiązujące w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


I. Ogólne zasady rekrutacji.


1. Rekrutacja w Szkole prowadzona jest w czterech etapach:

a) rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

b) rekrutacja do klasy 1 sportowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

c) rekrutacja do kl. 4 sportowej ośmioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

d) rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas sportowych (prowadzona w ciągu całego roku szkolnego).

2. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie:

a) zamieszkali w m.st. Warszawa i okolicach,

b) posiadający bardzo dobry stan zdrowia

3. Kryteria przyjęć do klas sportowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Komisję do spraw rekrutacji powołuje Dyrektor Szkoły zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z terminarzem określanym w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty i prowadzana jest drogą elektroniczną


II. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.


1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

2. Kwalifikowanie kandydatów i ustalanie list przyjętych.

3. Sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

4. Ustalenie list przyjętych.

5. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.


III. Próby sprawności fizycznej organizowane są pod kątem uprawianych w szkole dyscyplin sportowych:


Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są dla każdej dyscypliny sportu na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe właściwe dla danego sportu:

1. Lekkoatletyka - zobacz

2. Piłka ręczna - zobacz

3. Pływanie - zobacz

4. Szermierka


IV. Profile grup sportowych.


1. W Szkole tworzy się grupy sportowe o profilu:

a) lekkoatletyka dziewcząt i chłopców,

b piłka ręczna dziewcząt i chłopców,

c) pływanie dziewcząt i chłopców w klasach 4 - 8,

d) szermierka kl. 1, kl. 4,

e) grupa interdyscyplinarna,

f) nauka pływania w kl. 1 - 3

2. W klasach III Szkoły Podstawowej nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają testy sprawności fizycznej na podstawie których oceniają możliwości dzieci w stosunku do prowadzonych w szkole dyscyplin sportowych.

3. Do grupy interdyscyplinarnej przyjmowani będą uczniowie uprawiający inne niż prowadzone w Szkole dyscypliny sportowe np.: gimnastyka artystyczna, tenis ziemny, judo, łyżwiarstwo, piłka nożna po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia z klubu.

4. Grupy sportowe łączy się w klasy zgodnie z zatwierdzonym przez jednostki samorządu terytorialnego arkuszem organizacji pracy Szkoły